Startsida Umeå kommun

Bostadsanpassningsbidrag

Du som har en bestående funktionsnedsättning kan ansöka om bidrag för att anpassa din bostad så att ditt dagliga liv i hemmet blir enklare. Bidraget regleras i lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag.

Bidrag kan ges till fasta funktioner i din bostad som gör det enklare att sova,
sköta hygien, laga mat, äta, förflytta dig, och att ta dig in i och ut ur bostaden. Du kan få bidrag till bostadsanpassning för alla typer av funktionsnedsättningar som kräver att din bostad anpassas.

Enligt lagen finns nu även möjlighet för bostadsrättsföreningar och hyresvärdar att överta en persons rätt till bidrag för anpassningar i trapphus och liknande allmänna utrymmen om sökanden vill det.

Vem kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag?

Om du har en bestående funktionsnedsättning (till exempel nedsatt rörlighet, synnedsättning, kognitiv nedsättning) som gör att du måste anpassa din bostad för att kunna bo kvar kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag. För att få bidrag ska behovet av anpassning inte kunna tillgodoses på enklare sätt till exempel med hjälpmedel.

Bostadsanpassningsbidrag är ett personligt ekonomiskt bidrag och gäller oavsett om du äger din bostad, bor i hyresrätt eller i bostadsrätt. Kommunen lämnar endast bidrag till rimliga kostnader.

Om du har fått din bostad via ett biståndsbeslut enligt SoL eller LSS är det inte säkert att bidrag kan beviljas enligt gällande lagstiftning.

Vad kan man få bidrag för?

Du kan få bidrag för anpassning av så kallade fasta funktioner i bostaden och i anslutning till bostaden. "Fast funktion" är sådant som man normalt inte tar med sig när man flyttar.

Du kan söka bidrag till den bostad där du normalt bor permanent.

Du får inte bidrag för sådant som behöver göras av andra orsaker än din funktionsnedsättning, alltså normal skötsel och underhåll eller lösa inventarier som möbler, tvättmaskin eller andra vitvaror. Du kan heller inte få bidrag för att anpassa ett fritidshus.

Vid flytt är bidraget begränsat. Bidrag lämnas inte om bostaden är uppenbart olämplig med hänsyn till funktionsnedsättningen. Det kan handla om brister om fråga om storlek, planlösning, antal våningsplan eller andra nivåskillnader.

Om du bor i hyres- eller bostadsrättslägenhet måste fastighetsägaren godkänna anpassningen.

Ansök om bostadsanpassningsbidrag

Ta gärna kontakt med Bostadsanpassningen, hälso-och sjukvård i hemmet eller din hälsocentral när du börjar planera att anpassa din bostad. Då kan du få information om vilka möjligheter du har att få bidrag.

  1. Du ansöker om bidrag på en ansökningsblankett. Blanketten kan du skriva ut eller hämta i pappersformat på Stadshuset.
  2. Du måste bifoga ett intyg om att anpassningen är nödvändig för din funktionsnedsättning. Intyget ska utfärdas av en arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig.
  3. Om du bor i hyreslägenhet måste fastighetsägaren godkänna anpassningen både inne och utanför lägenheten.
  4. Om du bor i bostadsrättslägenhet eller andelslägenhet måste föreningen/styrelsen godkänna anpassningsåtgärden utanför lägenhet. Medgivande *
  5. Bifoga också gärna ett förslag på hur du vill anpassa din bostad, till exempel skiss eller ritning. Du kan också bifoga offert från entreprenör.
  6. Skicka blankett och intyg till Bostadsanpassningen, 901 84 Umeå eller via E-post.

För att vi ska kunna hantera din ansökan måste vi registrera dina personuppgifter enligt nya dataskyddsförordningen (GDPR).
Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter. 

Reparationsbidrag

Reparationsbidrag är en ny bidragsform från och med 1 juli 2018, det kan kan ges för reparation av tekniskt avancerade produkter och anordningar.
Ansökningsblankett reparationsbidrag (pdf)

Information att skriva ut

Nedan finns foldrar med information om bostadsanpassningsbidrag.

Svenska
Folder om bostadsanpassning (pdf)

Lätt svenska
Bidrag för att anpassa din bostad (pdf)

In english
Housing Adaption (pdf)

Suomeksi
Asunnon muutostyöt (pdf)

Kontakt

090-16 23 06 (expedition)
bab@umea.se

Bostadsanpassningen
901 84 Umeå

Besöksadress

Stadshuset, Skolgatan 31 A, 3 trappor

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-07-07

Sidans kortadress: www.umea.se/bostadsanpassning