Startsida Umeå kommun

Brandskydd i offentliga lokaler

Hur vet jag att det brinner och att jag ska utrymma när jag går på ett varuhus?

Varuhus och köpcenter är utrustade med anordningar som känner av rök eller värme från bränder. När dessa indikerar brand utlöses ett utrymningslarm som oftast utgörs av en kombination av signal och talat meddelande. Även nödbelysning ska finnas så att man lätt kan hitta ut.

Hur vet jag var jag ska ta mig ut när jag är på ett varuhus eller en restaurang där det har börjat brinna?

Alla utgångar skall vara markerade med gröna skyltar med vita symboler som anger att det är en nödutgång.

När jag sover på hotell funderar jag på hur man har tänkt på brand- och utrymningsproblem. Hur har man löst detta i och med att så många personer ligger och sover och heller inte riktigt känner till lokalerna?

Brandskydd i hotell regleras genom byggreglerna, där det bland annat finns krav på att varje hotellrum ska vara en egen brandcell som hindrar spridning till angränsande rum i minst 60 minuter. Det finns alltid minst två av varandra oberoende utrymningsvägar inom vilka krav på ytskikten (tak, väggar och golv) är höga. Korridorer förses med rökdetektorstyrt utrymningslarm så man snabbt ska bli varse om det blir rök i korridoren genom larmsignal eller intalat meddelande eller kombination av de båda. På rummen eller i korridoren ska det finnas information om närmaste utrymningsväg.

När jag var på dans senast tyckte jag att det var väldigt mycket folk och väldigt trångt. Får det vara hur många personer som helst i en lokal?

Den som arrangerar en offentlig tillställning måste ha tillstånd från polismyndigheten. Innan tillstånd beviljas besiktas lokalen och en bedömning görs hur många personer som samtidigt får vistas i lokalen. Högsta antalet personer beror bland annat på hur många utrymningsvägar det finns, lokalens storlek och utrymningsvägarnas storlek.

Hur många kan vistas i den här specifika lokalen?

Du kan kontakta en brandkonsult. Serveras alkohol regleras detta normalt i tillståndet från Socialtjänsten. Antal personer för dans regleras i tillståndet från polisen. Miljöförvaltningen kan också reglera antalet personer.

Vilka brandtekniska regler gäller för om- och tillbyggnation av byggnad?

Vid om- och tillbyggnationer av byggnader är det plan- och bygglagen och lagen om tekniska egenskapskrav som reglerar hur brandskyddet ska vara utformat. För mer information kontakta byggnadsnämnden i din kommun.

Fastighetsägaren måste anmäla till byggnadsnämnden i kommunen om det sker en ny- eller ombyggnation av eldstäder och rökkanaler.

Vid ytskiktsrenoveringar se till att brandskyddet inte försämras.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus