Startsida Umeå kommun

Ändra brandskydd

Vilken ansökan krävs?

Att väsentligt påverka brandskyddet är en anmälningspliktig åtgärd. En anmälan till byggnadsnämnden och ett startbesked krävs innan åtgärden får påbörjas. Det finns flera ändringar och åtgärder som kan påverka brandskyddet i en byggnad. Är du osäker på om det du ska göra påverkar brandskyddet, ta kontakt med en brandkonsult.

Följande åtgärder är exempel på sådant som anses väsentligt påverka brandskyddet:

 • Ändra byggnadens brandcellsindelning.
 • Nya dörrar i brandcellsgräns eller brandsektion
 • Nedmontering eller urdriftagande av brandtekniska installationer t.ex. brandgasventilation eller automatiskt brandlarm.
 • Förändring av utrymnings- och tillträdesvägars utformning, längd eller framkomlighet.
 • Ändringar av det byggnadstekniska brandskyddet till följd av ökat personantal eller brandbelastning.
 • Byte av material i fasaden på byggnader som har fler än två våningsplan och som inte är en- eller tvåbostadshus.


Bygglov kan krävas om byggnadens användning ändras, från tex bostad till handelslokal, läs mer här. Det kan även krävas bygglov om det utförs fasadändringar, läs mer om fasadändring.

Förberedelser

Viktigt att utreda/göra innan du gör en anmälan.

 • Påverkar ändringen byggnadens bärande konstruktion?
 • Påverkar ändringen byggnadens tillgänglighet?
 • Kräver ändringen att ventilationssystemet måste ändras för att få ett bra luftflöde?
 • Vilka ritningar och handlingar krävs
 • Upprätta de ritningar och handlingar som krävs

Ritningar och handlingar som alltid krävs

 • Situationsplan som visar vilken byggnad som ändringen berör
 • Beskrivning av vilka ändringar som utförs
 • Planritningar kan krävas, beror på åtgärden
 • Fasadritningar kan krävas, beror på åtgärden
 • Konstruktionsritningar om bärande konstruktion berörs
 • Brandskyddsbeskrivning
 • Ventilationsritningar vid ändringar av ventilationen
 • VS-ritningar om det tillkommer installationer eller om det sker väsentliga ändringar av befintliga VS-installationer
 • Kontrollansvarig
 • Förslag till kontrollplan

Ritningar och handlingar ska vara i pdf-format.
Filerna får inte innehålla flera sidor om det är ritningar.

Fler ritningar och handlingar kan krävas senare i handläggningen.

Avgifter

En avgift för ansökan kommer tas ut enligt byggnadsnämndens taxa. Exempel på vad olika åtgärder kostar hittar du i filen Avgiftsexempel för lov och inspektion (pdf). Exakt avgift vet vi först när vi har handlagt din ansökan.

Gör anmälan

Så hanterar vi dina personuppgifter

Anmäl digitalt, bifoga ritningar och få en automatisk bekräftelse på att din ansökan är mottagen och diarieförd. Du kan inte komplettera en redan inskickad anmälan, mejla då istället kompletterande uppgifter till bygglov@umea.se och ange diarienumret.

Anmäl med blankett om du inte kan eller får använda Självservice på grund av skyddad identitet eller om byggnaden omfattas av skyddsbestämmelser.

Blankett för anmälningspliktig åtgärd

Handläggningstiden börjar när anmälan är komplett

Vi granskar din anmälan för att se om den innehåller alla handlingar, ritningar och uppgifter som krävs.

Om anmälan inte är komplett meddelar vi dig att du måste komplettera inom en viss tid, vilket kallas för ett föreläggande om komplettering.

När din anmälan innehåller alla handlingar, ritningar och uppgifter som vi behöver så är den komplett och handläggningstiden påbörjas. Vi har nu 4 veckor på oss att fatta ett beslut om startbesked. Om vi behöver utreda anmälan mer kan handläggningstiden förlängas med ytterligare 4 veckor.

Kontakt

Bygglov
090-16 13 61

Telefontid

Måndag–fredag, 09.30–12.00 och 13.00–14.30

Har du frågor om ett ärende?

Kontakta din handläggare.

Ritningar och handlingar

Beställ ritningar och andra handlingar från arkivet

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus