Startsida Umeå kommun

Nybyggnad av skola eller förskola

Vilken ansökan krävs?

Bygglov krävs alltid.

Förberedelser

Viktigt att utreda innan du ansöker om bygglov

 • Krävs strandskyddsdispens? Läs mer om strandskydd
 • Vad får jag bygga? Se detaljplan/områdesbestämmelse för ditt område
 • Behöver jag ta fram olika utredningar eller andra redovisningar av t.ex. genomsläpplighet av mark eller planering av dagvattenhantering utifrån detaljplanens bestämmelser?
 • Vad är lämpligt att bygga? Byggnaden ska anpassas till omgivningen.
 • Beställ nybyggnadskarta. Läs mer och beställ nybyggnadskarta
 • Finns vatten och avlopp?
 • Behöver räddningsvägar anordnas? Hur sker räddningstjänstens tillträde till byggnaden/vind?
 • Hur är markförhållandena, är det möjligt att bygga det jag tänkt?
 • Vad är lämplig placering av byggnaden på tomten?
 • Hur ska jag ta omhand dagvatten på tomten?
 • Vilken sockelhöjd är lämplig utifrån befintlig mark, omgivning och gata/trottoar?
 • Finns det tillräckligt med parkeringsplatser inom fastigheten enligt Umeå kommuns parkeringsnorm eller krävs andra åtgärder som t.ex. friköp av parkeringar via UPAB?
 • Friyta och lekytor, hur ska de anordnas?
 • Hämta och lämna hur löses detta på ett säkert sätt?
 • Hur planeras sophanteringen och uppfylls de krav som ställs enligt NOA (anvisningar för ny- och ombyggnad av plats för avfallshämtning)?
 • Upprätta de ritningar och handlingar som krävs.
 • Anlita en kontrollansvarig. Läs mer om kontrollansvarig.

Ritningar och handlingar som alltid krävs

 • Nybyggnadskarta
 • Situationsplan
 • Markplanering
 • Fasadritningar
 • Planritningar
 • Sektionsritningar
 • Kontrollansvarig

Beroende på projekt kan det komma att krävas redovisning av armbågskontakter, nivåskillnader o dylikt. I de fall detaljplanen ställer vissa krav som ska uppfyllas i prövning av lov skall dessa alltid redovisas. Det kan t.ex. gälla buller, ljus, genomsläpplighet av mark eller annat.

Ritningar och handlingar ska vara i pdf-format.
Filerna får inte innehålla flera sidor om det är ritningar.

Fler ritningar och handlingar kan krävas senare i handläggningen.

Avgifter

En avgift för ansökan kommer tas ut enligt byggnadsnämndens taxa. Exempel på vad olika åtgärder kostar hittar du i filen Avgiftsexempel för lov och inspektion (pdf). Exakt avgift vet vi först när vi har handlagt din ansökan.

Ansök om bygglov

Så hanterar vi dina personuppgifter

Ansök digitalt, bifoga ritningar och få en automatisk bekräftelse på att din ansökan är mottagen och diarieförd. Du kan inte komplettera en redan inskickad ansökan, mejla istället kompletterande uppgifter till bygglov@umea.se och ange diarienumret.

Ansök med blankett, om du inte kan eller får använda Självservice på grund av skyddad identitet eller om byggnaden omfattas av skyddsbestämmelser.

Blankett för att ansöka om bygglov

Handläggningstiden börjar när ansökan är komplett

Vi granskar din ansökan för att se om den innehåller alla handlingar, ritningar och uppgifter som krävs.

Om ansökan inte är komplett meddelar vi dig att du måste komplettera inom en viss tid, vilket kallas för föreläggande om komplettering.

När din ansökan innehåller alla handlingar, ritningar och uppgifter som vi behöver så är den komplett och handläggningstiden påbörjas. Vi har nu tio veckor på oss att fatta ett beslut om bygglov. Om vi behöver utreda ansökan mer kan handläggningstiden förlängas med ytterligare tio veckor.

Kontakt

Bygglov
090-16 13 61

Telefontid

Måndag–fredag, 09.30–12.00 och 13.00–14.30

Har du frågor om ett ärende?

Kontakta din handläggare.

Ritningar och handlingar

Beställ ritningar och andra handlingar från arkivet

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus