Startsida Umeå kommun

Övriga byggnader och anläggningar

Det finns byggnader och anläggningar som kräver bygglov som inte är specificerade på bygglovs webbsidor då dessa ses som mindre vanliga åtgärder.

Till exempel krävs det bygglov för nybyggnad eller ändring av transformatorstationer, pumphus, idrottsanläggningar, cisterner, tankstationer, master, torn, vissa vindkraftsparker, tunnlar, djurparker, campingplatser, golfbanor, begravningsplatser och skjutbanor.

Förberedelser

 • Viktigt att utreda innan du ansöker om bygglov
 • Är min åtgärd en sådan åtgärd som kräver bygglov?
 • Vad får jag bygga? Se detaljplan eller områdesbestämmelse för ditt område.
 • Krävs strandskyddsdispens? Läs mer om strandskydd
 • Vilka ritningar och handlingar krävs?
 • Behövs en kontrollansvarig?
 • Upprätta de ritningar och handlingar som krävs.

Dessa ritningar och handlingar kan krävas, men varierar beroende på projekt

 • Nybyggnadskarta
 • Situationsplan
 • Markplanering
 • Fasadritningar
 • Planritningar
 • Sektionsritningar
 • Kontrollansvarig

Beroende på projekt kan det komma att krävas redovisning av armbågskontakter, nivåskillnader o dylikt. I de fall detaljplanen ställer vissa krav som ska uppfyllas i prövning av lov skall dessa alltid redovisas. Det kan t.ex. gälla buller, ljus, genomsläpplighet av mark eller annat.

Ritningar och handlingar ska vara i pdf-format.
Filerna får inte innehålla flera sidor om det är ritningar.

Fler ritningar och handlingar kan krävas senare i handläggningen.

Ansök om bygglov

Så hanterar vi dina personuppgifter

Ansök digitalt, bifoga ritningar och få en automatisk bekräftelse på att din ansökan är mottagen och diarieförd. Du kan inte komplettera en redan inskickad ansökan, mejla istället kompletterande uppgifter till bygglov@umea.se och ange diarienumret.

Ansök med blankett, om du inte kan eller får använda Självservice på grund av skyddad identitet eller om byggnaden omfattas av skyddsbestämmelser.

Blankett för att ansöka om bygglov

Kontakt

Bygglov
090-16 13 61

Telefontid

Måndag–fredag, 09.30–12.00 och 13.00–14.30

Har du frågor om ett ärende?

Kontakta din handläggare.

Ritningar och handlingar

Beställ ritningar och andra handlingar från arkivet

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus