Startsida Umeå kommun

Parkering

Vilken ansökan krävs?

Bygglov krävs för att uppföra, flytta eller väsentligt ändra parkeringsplatser utomhus, men det finns vissa undantag från bygglovsplikten. Oavsett om en parkeringsplats kräver bygglov eller inte, ska kraven i plan- och bygglagen uppfyllas.

När krävs bygglov?

 • Parkeringsplatsen är utomhus.
 • Gäller både inom och utom detaljplanelagt område.
 • Gäller främst vid fysiska förändringar av marken, t.ex. asfaltering, avgrusning och anordnande av räcken och markeringar.
 • Gäller även ianspråktagande av mark som parkeringsplats även om ingen fysisk förändring av marken behöver göras.
 • Markens genomsläpplighet förändras om sådan bestämmelse finns i detaljplanen.

Undantag från krav på bygglov

 • Åtgärder för totalförsvaret.
 • Om den anläggs med stöd av väglagen.
 • En parkeringsplats som anordnas på mark som enligt detaljplan har avsatts för gata eller väg, oavsett vem som är huvudman för vägen eller gatan.
 • Om det i detaljplan eller områdesbestämmelse har beslutats om undantag från krav på bygglov.

Förberedelser

Viktigt att utreda innan du ansöker om bygglov

 • Vad får jag bygga? Se detaljplan/områdesbestämmelse för ditt område
 • Finns bestämmelser i detaljplanen om att marken ska vara genomsläpplig?
 • Krävs strandskyddsdispens? Läs mer om strandskydd
 • Behöver jag ta fram olika utredningar eller andra redovisningar av t.ex. genomsläpplighet av mark eller dagvattenhantering utifrån detaljplanens eller områdesbestämmelsens bestämmelser?
 • Vilka ritningar och handlingar krävs?
 • Situationsplanen kan grundas på en gammal situationsplan eller genom att beställa ett enkelt underlag till situationsplan. Läs mer och beställ enkelt underlag till situationsplan.
 • Vad är lämplig placering av min parkering på tomten?
 • Upprätta de ritningar och handlingar som krävs.

Ritningar och handlingar som alltid krävs

 • Situationsplan

Ritningar och handlingar ska vara i pdf-format.
Filerna får inte innehålla flera sidor om det är ritningar.

Fler ritningar och handlingar kan krävas senare i handläggningen.

Avgifter

En avgift för ansökan kommer tas ut enligt byggnadsnämndens taxa. Exempel på vad olika åtgärder kostar hittar du i filen Avgiftsexempel för lov och inspektion (pdf). Exakt avgift vet vi först när vi har handlagt din ansökan.

Ansök om bygglov

Så hanterar vi dina personuppgifter

Ansök digitalt, bifoga ritningar och få en automatisk bekräftelse på att din ansökan är mottagen och diarieförd. Du kan inte komplettera en redan inskickad ansökan, mejla istället kompletterande uppgifter till bygglov@umea.se och ange diarienumret.

Ansök med blankett, om du inte kan eller får använda Självservice på grund av skyddad identitet eller om byggnaden omfattas av skyddsbestämmelser.

Blankett för att ansöka om bygglov

Handläggningstiden börjar när ansökan är komplett

Vi granskar din ansökan för att se om den innehåller alla handlingar, ritningar och uppgifter som krävs.

Om ansökan inte är komplett meddelar vi dig att du måste komplettera inom en viss tid, vilket kallas för föreläggande om komplettering.

När din ansökan innehåller alla handlingar, ritningar och uppgifter som vi behöver så är den komplett och handläggningstiden påbörjas. Vi har nu tio veckor på oss att fatta ett beslut om bygglov. Om vi behöver utreda ansökan mer kan handläggningstiden förlängas med ytterligare tio veckor.

Kontakt

Bygglov
090-16 13 61

Telefontid

Måndag–fredag, 09.30–12.00 och 13.00–14.30

Har du frågor om ett ärende?

Kontakta din handläggare.

Ritningar och handlingar

Beställ ritningar och andra handlingar från arkivet

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus