Startsida Umeå kommun

Upplag och materialgård

Vilken ansökan krävs?

Bygglov krävs för att uppföra, flytta eller väsentligt ändra upplag och materialgårdar, men det finns vissa undantag från bygglovsplikten. Oavsett om upplaget eller materialgården kräver bygglov eller inte, ska kraven i plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen som gäller för åtgärden uppfyllas. Åtgärden får inte heller strida mot den detaljplan eller områdesbestämmelse som gäller för området.

När krävs bygglov?

 • Förvaringen är utomhus.
 • Det fungerar självständigt i förhållande till annan verksamhet på platsen.
 • Varaktighet
 • Omfattning

Undantag från krav på bygglov

 • Containrar tillhörande en pågående verksamhet inom ett industriområde där en eller flera containrar av begränsad omfattning placeras i omedelbar närhet av verksamheten och inte närmare fastighetsgränsen än 4,5 m.
 • Om kommunen i detaljplan eller områdesbestämmelse har beslutat om undantag från krav på bygglov.
 • Åtgärder för totalförsvaret.
 • Om åtgärden omfattas av undantag från krav på bygglov i vägplan eller järnvägsplan.

Förberedelser

Viktigt att utreda innan du ansöker om bygglov

Ritningar och handlingar som alltid krävs

 • Nybyggnadskarta (om första åtgärd på tomten)
 • Situationsplan
 • Fasadritningar
 • Planritningar
 • Sektionsritningar

Ritningar och handlingar ska vara i pdf-format.
Filerna får inte innehålla flera sidor om det är ritningar.

Fler ritningar och handlingar kan krävas senare i handläggningen.

Avgifter

En avgift för ansökan kommer tas ut enligt byggnadsnämndens taxa. Exempel på vad olika åtgärder kostar hittar du i filen Avgiftsexempel för lov och inspektion (pdf). Exakt avgift vet vi först när vi har handlagt din ansökan.

Ansök om bygglov

Så hanterar vi dina personuppgifter

Ansök digitalt, bifoga ritningar och få en automatisk bekräftelse på att din ansökan är mottagen och diarieförd. Du kan inte komplettera en redan inskickad ansökan, mejla istället kompletterande uppgifter till bygglov@umea.se och ange diarienumret.

Ansök med blankett, om du inte kan eller får använda Självservice på grund av skyddad identitet eller om byggnaden omfattas av skyddsbestämmelser.

Blankett för att ansöka om bygglov

Handläggningstiden börjar när ansökan är komplett

Vi granskar din ansökan för att se om den innehåller alla handlingar, ritningar och uppgifter som krävs.

Om ansökan inte är komplett meddelar vi dig att du måste komplettera inom en viss tid, vilket kallas för föreläggande om komplettering.

När din ansökan innehåller alla handlingar, ritningar och uppgifter som vi behöver så är den komplett och handläggningstiden påbörjas. Vi har nu tio veckor på oss att fatta ett beslut om bygglov. Om vi behöver utreda ansökan mer kan handläggningstiden förlängas med ytterligare tio veckor.

Kontakt

Bygglov
090-16 13 61

Telefontid

Måndag–fredag, 09.30–12.00 och 13.00–14.30

Har du frågor om ett ärende?

Kontakta din handläggare.

Ritningar och handlingar

Beställ ritningar och andra handlingar från arkivet

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus