Startsida Umeå kommun

Plank, mur, spaljé, stängsel, staket och skyddad uteplats

Plank

Ett plank är i de flesta fall både högre och tätare än ett staket och oftast är planket utformat på ett sådant sätt att det inte går att se igenom. Ett plank kan ha många funktioner och i de flesta fall krävs bygglov för plank.

Byggnadsnämnden bedömer generellt att plank/högre staket är olämpligt mot gata eller grönområde. Avvikelser kan förekomma vid högt trafikerade vägar för att minska buller inom industriområden samt vid kommunens återvinningsstationer.

Här kan du läsa mer om byggnadsnämndens riktlinjer för plank.

Mur och stödmur

Murar och stödmurar under 50 centimeter räknas som kantstenar och behöver inget bygglov. Att anlägga en mur högre än 50 centimeter kräver bygglov. För en stödmur högre än 50 centimeter krävs det marklov om tomten ligger i ett område med detaljplan eller områdesbestämmelse.

Stängsel eller spaljé

Bygglov krävs inte för att anordna ett stängsel eller en spaljé. Inom bostadsområden anser byggnadsnämnden att det är olämpligt att anordna ett stängsel med hänsyn till karaktären. Inom industriområden är det mer lämpligt att anordna stängsel.

En spaljé är många gånger lika hög som ett plank men helt genomsiktlig, förutom eventuell klängande växlighet som kanske anordnas till.

Staket

Ett staket som maximalt är 120 cm högt och utformat så att det går att se igenom kräver inget bygglov.

Skyddad uteplats

Om du vill anordna en skyddad uteplats inom 3,6 m från bostadshuset får du utan bygglov uppföra mur eller plank. Dock ska muren eller planket inte vara högre än 1,8 m och inte placeras närmare tomtgräns än 4,5m.

Med ett grannegodkännande kan muren eller planket placeras närmare än 4,5 m från tomtgräns, men samtycker inte grannen till detta ska bygglov sökas.

Muren eller planket får inte placeras närmare än 4,5 m mot gräns mot gata, allmän platsmark, park eller grönområde utan bygglov.

Förberedelser

Viktigt att utreda innan du ansöker om bygglov:

 • Innebär tänkt åtgärd att det krävs bygglov eller marklov?
 • Krävs strandskyddsdispens? Observera att samtliga åtgärder kan kräva dispens från strandskydd. Läs mer om strandskydd
 • Vad är lämpligt att uppföra? Åtgärden ska anpassas till omgivningen.
 • Vilka regler gäller för trafiksäkerhet? Läs mer i foldern Fastighetsägarens ansvar

Ritningar och handlingar som alltid krävs

 • Situationsplan
  - Ange var på tomten planket, muren, stödmuren eller staketet placeras.
  - Ange avstånd till fastighetsgräns eller närliggande byggnader.
 • Detaljritning på plank, mur, stödmur eller staket
  - höjd, bredd, längd, utformning och kulör
 • Markplaneringsritning (stödmur)
 • Sektionsritning (stödmur)

Ritningar och handlingar ska vara i pdf-format.
Filerna får inte innehålla flera sidor om det är ritningar.

Fler ritningar och handlingar kan krävas senare i handläggningen.

Avgifter

En avgift för ansökan kommer tas ut enligt byggnadsnämndens taxa. Exempel på vad olika åtgärder kostar hittar du i filen Avgiftsexempel för lov och inspektion (pdf). Exakt avgift vet vi först när vi har handlagt din ansökan.

Ansök om bygglov

Så hanterar vi dina personuppgifter

Ansök digitalt, bifoga ritningar och få en automatisk bekräftelse på att din ansökan är mottagen och diarieförd. Du kan inte komplettera en redan inskickad ansökan, mejla istället kompletterande uppgifter till bygglov@umea.se och ange diarienumret.

Ansök med blankett, om du inte kan eller får använda Självservice på grund av skyddad identitet eller om byggnaden omfattas av skyddsbestämmelser.

Blankett för att ansöka om bygglov

Handläggningstiden börjar när ansökan är komplett

Vi granskar din ansökan för att se om den innehåller alla handlingar, ritningar och uppgifter som krävs.

Om ansökan inte är komplett meddelar vi dig att du måste komplettera inom en viss tid, vilket kallas för föreläggande om komplettering.

När din ansökan innehåller alla handlingar, ritningar och uppgifter som vi behöver så är den komplett och handläggningstiden påbörjas. Vi har nu tio veckor på oss att fatta ett beslut om bygglov. Om vi behöver utreda ansökan mer kan handläggningstiden förlängas med ytterligare tio veckor.

Kontakt

Bygglov
090-16 13 61

Telefontid

Måndag–fredag, 09.30–12.00 och 13.00–14.30

Har du frågor om ett ärende?

Kontakta din handläggare.

Ritningar och handlingar

Beställ ritningar och andra handlingar från arkivet

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus