Startsida Umeå kommun
Illustration över hus

Bygglov och andra lov

Här hittar du information om hur det går till att söka bygglov eller andra lov och tillstånd för att bygga. Hittar du inte svar på dina frågor på webbsidorna, kontakta Plan och bygg, kundtjänst. För frågor om pågående ärenden med diarienummer, kontakta din handläggare.

Bygglov ansvarar bland annat för bygglov, tillsyn, rivningslov, marklov, påföljder och ingripanden enligt plan- och bygglagen, men även strandskyddsdispenser enligt miljöbalken.

Varför finns det regler för hur och var vi får bygga?

Hur vi använder marken, vad vi bygger, renoverar eller river påverkar miljön och människorna runt omkring för en lång tid framöver. Det du exempelvis bygger ska fungera på ett bra sätt tillsammans med det som redan finns och många intressen ska vägas samman. Grannar och andra som berörs av ditt bygge vill värna om sin egen miljö och sin fastighets värde. Därför finns det i staden regler för hur och var vi får bygga. 

När ett beslut fattas om att bygga och använda mark ställer samhället vissa grundläggande krav som ska vara uppfyllda. Vi bevakar att dina önskemål, följer målen för bebyggelseutvecklingen i kommunen, kraven på den lokala miljön och en hållbar utveckling.

Vi som arbetar på Bygglov hjälper dig i bygglovprocessen.

Plan- och bygglagen

Plan- och bygglagen (PBL) är den lag i Sverige som reglerar samhällets krav på planering och byggande. Det är bestämmelserna i plan- och bygglagen som reglerar var och hur du får bygga. Den bestämmer hur ett bygglov ges och vilka krav som kan ställas på det som byggs.

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst/rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag - fredag:

09.30-12.00, 13.00-14.30

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Telefontider måndag - fredag:

09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré

Sidan har granskats 2019-12-02

Sidans kortadress: www.umea.se/bygglov