Startsida Umeå kommun

Kartor vid byggnation

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskartan används vid byggnadsnämndens prövning av bygglov. Den bör utgöra underlaget till situationsplanen. Kartan ska bifogas tillsammans med övriga ritningar när du ansöker om bygglov.

Nybyggnadskartan utgör en samlad redovisning av

  • förhållandena på marken såsom hus, vägar, luftledningar, kabelskåp, belysningsstolpar och andra objekt som kan vara relevant för ärendet
  • gränser för fastigheter, servitut, ledningsrätter, gemensamhetsanläggningar med mera 
  • detaljplane- och områdesbestämmelser
  • markhöjder samt gatu- eller väghöjder
  • anslutningspunkter för vatten och avlopp (höjd och dimension för ledningar)
  • byggfix, det vill säga en noggrannt inmätt höjd som används som utgångshöjd vid byggnation och planering.

Vad kan du göra själv?

Du som beställer kan själv på tomten sätta ut käppar i tänkta hörn på byggnaden för önskad placering, så kommer vi att mäta in dessa i samband med mätningarna på fastigheten/tomten. Tänkt placering redovisas därefter med streckad linje på nybyggnadskartan. Om du som söker är nöjd med läget i förhållande till gränser med mera, är det bara att fylla i den streckade linjen på situationsplanen, samt måttsätta till fastighetsgränser och ange en sockelhöjd.

När behövs en nybyggnadskarta?

Nybyggnadskartan behövs när du tänkt bygga en ny huvudbyggnad eller annan större byggnad oavsett vart i kommunen du tänkt bygga.

Vem upprättar en nybyggnadskarta?

Upprättande och utlämnande av en nybyggnadskarta är myndighetsutövning för vilken byggnadsnämnden svarar och kartan kan därmed inte upprättas av konsult.

Leverans och giltighetstid

​Nybyggnadskartan tas fram i skalan 1:500 och kan både levereras i pappersformat och digitalt format. Leveranstiden är cirka 3 veckor, med reservation för att viss utredningstid kan tillkomma.

Nybyggnadskartan är giltig 6 månader från det att den tagits fram.

Pris

Från 9 870 kr, beroende på tomtstorlek.

Illustration över processen för nybyggnadskartor

Enkelt underlag till situationsplan

Produkten kan används som underlag till situationsplanen vid ansökan om lov (bygglov, marklov, rivningslov, skyltlov) eller vid en anmälan där ingen nybyggnadskarta behövs, exempelvis vid tillbyggnader eller mindre byggnader så som garage, carport, attefallshus och liknande.

I normalfallet görs ingen fältkontroll för denna produkt, men det kan förekomma behov av inmätning av gränser och byggnader och då tillkommer timtaxa.

Produkten anses inte vara myndighetsutövning och kan därmed göras i egen regi, utan särskilt godkännande.

Pris

945 kr. Timtaxa tillkommer vid behov av inmätning. Denna produkt är inte myndighetsutövning, varpå moms tillkommer.

Viktig att veta innan beställning

Observera att en pågående detaljplan för det aktuella området måste ha vunnit laga kraft för att nybyggnadskartan ska kunna upprättas.

Utanför detaljplanelagt område bör ansökan om lokaliseringsprövning göras. Den bör ha vunnit laga kraft innan beställning av nybyggnadskarta skickas.

Eventuella  fastighetsbildningsåtgärder bör vara ansökta.

Undersidor

Sidan har granskats 2019-09-25

Sidans kortadress: www.umea.se/nybyggnadskartor