Startsida Umeå kommun

Kundtjänst för Plan och bygg

Om du inte hittar svar på dina frågor bland våra webbsidor är du välkommen att kontakta vår kundtjänst. Använd formuläret nedan för att ställa din fråga. För frågor som rör ett pågående ärende med diarienummer, vänligen kontakta dina handläggare.

Vill du bifoga en fil med din fråga skickar du ett mejl till bygglov@umea.se istället för att använda formuläret nedan.Så behandlar vi dina personuppgifter:

Vi behöver spara och behandla dina ifyllda personuppgifter. Vi efterfrågar bara sådana personuppgifter som krävs för att vi ska kunna behandla ditt ärende (på grund av lag, avtal eller andra skäl). Syftet med behandlingen är att kunna hantera ditt ärende och återkoppla till dig på ett enkelt och smidigt sätt. Den rättsliga grunden för behandlingen är rättslig skyldighet enligt Tryckfrihetsförordning, förvaltningslag och arkivlag.

Dina uppgifter kommer att sparas i vårt diarium. Efter diarieföring kommer e-posten raderas i enlighet med aktuell dokumenthanteringsplan. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga enligt lag, till exempel enligt offentlighetsprincipen.
De personuppgifter vi behandlar om dig kan även komma att delas med vårt personuppgiftsbiträde, det vill säga vår leverantör av diariesystemet. Personuppgiftsansvarig är Byggnadsnämnden , 901 84 Umeå.

Du har rätt att få ut information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse, överföring, begränsa behandlingen, göra invändningar eller begära radering. För att göra detta kan du kontakta dataskyddsombudet på dataskyddsombud@umea.se eller Dataskyddsombud, Umeå kommun, 901 84 Umeå.

Klagomål på vår behandling av dina personuppgifter lämnas till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Läs mer om dina rättigheter: www.umea.se/gdpr

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst/rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag – fredag: 09.30-12.00, 13.00-14.30

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Måndag-fredag, 09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré

Undersidor