Startsida Umeå kommun

Energieffektivisering i kommunens fastigheter

Som kommuninvånare ska du kunna veta att kommunens fastigheter sköts på ett miljövänligt respektive energi- och kostnadseffektivt sätt, utan att det för den skull tummas på en god inomhusmiljö.

Umeå kommun Fastighet har sedan många år arbetat med att systematiskt kartlägga energianvändningen och energieffektivisera Umeå kommuns bygg­nader. Detta berör utbildningslokaler, vård- och omsorgslokaler samt kultur- och fritidslokaler. Vi kan uppnå en mer effektiv energianvändning genom allt ifrån smartare materialval till bättre rutiner gällande uppvärmning och belysning.

Inom arbetet med energieffektivisering arbetar vi bland annat med att:

Ställa höga krav vid nyproduktion

Umeå kommun ställer höga krav på energiförbrukning i nybyggda fastigheter. All kommunal nyproduktion byggd efter 2012 ska klara 65 kWh/m² och år plus eventuellt ventilationstillägg.

Hösten 2014 stod till exempel Hedlunda förskola färdig – Norrlands första offentliga passivhus och bland de nordligaste certifierade passivhusen i världen. Hedlunda förskola har en energiförbrukning som är 50–70 procent lägre än nybyggnadskraven i Boverkets byggregler (BBR).

Sänka energianvändningen i kommunens fastigheter

Umeå kommuns fastigheter använder i dagsläget 168 kWh/m² (siffror från 2019). Till och med 2020 är målet att energianvändningen ska sänkas ytterligare till 165 kWh/m².

För att nå målet arbetar vi bland annat med en rad olika projekt.

Pågående energiprojekt

 1. Belysningsprojekt 2018–2021
  Vi byter ut kvicksilverlampor till LED-lampor i utomhusarmaturer på ett 60-tal förskolor/skolor. Bytet innebär att vi sparar 413 000 kWh per år. Det motsvarar ca 600 000 kr vid ett elpris på 1,5 kr/kWh.
 2. Alternativa energikällor, 2016–
  Arbete med att utveckla användningen av alternativa energikällor, till exempel solceller. Kommunfullmäktige har gett tekniska nämnden i uppdrag att alla kommunala nybyggnationer ska vara försedda med solceller, samt att det ska finnas med som en standardparagraf i alla tekniska beskrivningar. Fastighet utreder även solceller i det befintliga fastighetsbeståndet och idag finns solceller på stadshuset och Umeå energi arena.

Uppfyllda mål/avslutade projekt

 1. Visualiseringsprojekt (del av EU-projektet e-Lighthouse), 2016–2019
  Tillsammans med fler kommunala verksamheter har Fastighet synliggjort energiförbrukningen i kommunens lokaler på tv-skärmar. Till exempel har man testat en tv-skärm i storköket på Hedlunda förskola.
 2. Energieffektiviseringsårgärder (inom EU-projektet e-Lighthouse), 2015–2018
  Här hittar du en karta över vilka energieffektiviseringsåtgärder som är genomförda i kommunens byggnader (2015–2018).
 3. Sänkt energianvändning i kommunens fastigheter, 2008–2015
  Målet var att sänka specifik energianvändning i kommunens samtliga fastigheter från 206 kWh/m² till 180 kwh/m² till år 2015. Det målet uppfylldes redan 2013.
 4. Energiprojektet (EPC-projektet), 2008–2015
  Umeå kommun genomförde tillsammans med Siemens ett EPC-projekt mellan 2008 och 2015. Resultatet visar att man lyckats spara 17 procent energi och sänka koldioxidutsläppen med 6 111 ton/år. På fem år har energikostnaden minskat med 20 procent och kommunen har gjort en kostnadsbesparing på 48,5 miljoner kronor. Läs mer om Energiprojektet
 5. Oljan bort som primäruppvärmning, 2006–2013
  Fastighet har arbetat med miljövänligare energislag för att värma kommunens lokaler på mest miljövänliga och kostnadseffektiva sätt. Sedan 2013 har kommunen ingen olja som primär uppvärmning i sina byggnader. Fjärrvärme, värmepump och biobränsle väljs före övriga energikällor.
Kontakt

Ulf Larsson
energiingenjör
Fastighet
Umeå kommun
090-16 23 18
ulf.a.larsson@umea.se

Umeå kommuns energimål
 1. Umeå kommuns fastigheter ska klara 165 kWh/m² och år till och med 2020.
 2. All kommunal nyproduktion byggd efter 2012 ska klara 65 kWh/m² och år.
Energiledningssystem

Umeå kommun har ett energiledningssystem (energicertifierad enligt ISO 50001) som stöd i energiarbetet.

Där samlar vi policys, mål, mätkriterier och arbeten med att nå målen med att minska kommunens energipåverkan.

Umeå kommun var först bland kommunerna i Sverige med
att arbeta systematiskt mot ett certifierat energiledningssystem.

Energipolicy

Mer information

Att nå en effektiv energianvänd­ning handlar även om små åt­gärder i det dagliga som att släcka belysningen och att stänga av datorer.

Så kan du spara energi på din arbetsplats

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-07-14

Sidans kortadress: www.umea.se/energieffektivisering