Startsida Umeå kommun

Värmepump

Innan du inrättar en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten, till exempel en bergvärmeanläggning, måste du göra en anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Anmälan ska göras i god tid innan borrning eller dylikt påbörjas.

Du måste också skicka en anmälan om det gäller utbyte till ny värmepump respektive kompletteringsborrning och liknande större ändringar. Om platsen där värmepumpen ska vara ligger inom ett skyddsområde kan särskilda bestämmelser gälla. Anläggningar enbart för kyländamål omfattas inte av anmälningsplikten.

Inom vattenskyddsområde kan det finnas tillståndsplikt och den omfattar i såfall även kyländamål.

Anmälan

Du gör din anmälan med hjälp av det webbformulär som finns i Umeå kommuns formulärsamling. Se länk under Digital blankett för anmälan. Du kan också skriva ut anmälan som en pdf-blankett.

Utöver anmälan ska du också skicka en situationsplan, där bland annat placering av borrhål och kollektorledning anges.

Exempel på en ifylld blankett och en situationsplan (ej kommunalt va)

Exempel på en ifylld blankett och en situationsplan (kommunalt va)

Anmälan resulterar i ett beslut om försiktighetsmått från miljö- och hälsoskyddsnämnden. För behandlingen av anmälan tar nämnden ut en avgift på
2 008 kronor.

För bergvärme krävs att "Normbrunn-16" följs vid arbetet, se länk till höger.

Vid bergvärmeborrning kräver vi normalt att man använder minst en 10 kubikmeters sedimentationscontainer och om möjligt sedan infiltrerar borrkaxvattnet över gräs- eller grusyta innan det leds vidare. Då undviks problem i vattendrag och ledningssystem.

Energi- och klimatrådgivning

På energi- och klimatrådgivningens webbplats, www.umea.se/energi, kan du få mer information om energirådgivning.

Kontakt

Har du frågor om värmepumpar kan du höra av dig till Miljö- och hälsoskydd.

090-16 10 00 (växel)
miljoochhalsoskydd@umea.se

Miljöinspektörer

Erik Nilsson

Christina Robertsson

Sara Norqvist

Mia Blomberg

Digital blankett för anmälan

Vi vill gärna att du skickar din anmälan digitalt. Här finns länk till blankettsamlingen.

Välj Miljö- och hälsoskydd och Värmepump.

Vi lovar att skicka svar på anmälan om installation av värmepump inom 10 arbetsdagar.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus