Startsida Umeå kommun

Fordon, verkstäder

Här finns mer information kopplat till fordon och verkstäder.

Anmälan om miljöfarlig verksamhet ska skickas in till Miljö- och hälsoskyddsnämnden senast sex veckor innan du planerar att starta verksamheten. Exempel på faktorer som reglerar en anmälningsplikt kan vara:

  • mängd organiska lösningsmedel
  • avlopp/oljeavskiljare
  • egen transport av farligt avfall
  • cisterner
  • kemiska produkter
  • egenkontroll
  • hänsynsregler
  • buller.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus