Startsida Umeå kommun
Sågverk på Norrbyskär, historisk bild

Fotoägare: Västerbottens museums fotoarkiv

Förhöjda halter av dioxin på Norrbyskär

I juni 1891 besökte Frans Kempe Norrbyskär och han beslutade att anlägga Mo ångsåg på öarna. Mellan åren 1895 och 1952 var Mo Ångsåg ett av Europas största sågverk. Omkring 1920 då produktionen var som störst producerades ca 95 000 m3 virke/år. På grund av sviktande konjunktur minskade verksamheten succesivt och år 1952 lades sågverket ned. Sedan en tid tillbaka har det varit känt att vissa delar av Norrbyskär har förhöjda halter av dioxin i marken. Föroreningarna kommer från det träskyddsmedel som användes för att motverka röt- och skadedjursangrepp på det sågade virket.

Vad är dioxin?

Dioxiner är giftiga, svårnedbrytbara, anrikas i näringskedjorna och lagras i fett. Cirka 90 procent av de dioxiner som vi får i oss kommer via livsmedel, framförallt fet fisk från Östersjön och Bottenviken samt mejeriprodukter. Dioxiner inte är akut giftiga.

Var finns det föroreningar?

Områden där halterna av dioxin är höga och ligger ytligt har spärrats av eller täckts med ren jord, för att undvika att barn får i sig jord som är förorenad. Det är i sågverksområdet (1), där träskyddsbehandlingen i huvudsak skedde, som vissa delar har spärrats av. Vid de så kallade kubbhusen på Långgrundet (2) finns också förhöjda halter, dock inte så höga att det krävs avspärrning. Men om man vistas i området bör man för säkerhets skull undvika direktkontakt med jord.

Är det farligt?

Det bedöms inte finnas någon risk med att vistas på de delar av sågverksområdet som är öppna. Även vid de så kallade kubbhusen på Långgrundet finns förhöjda halter. Här är halterna inte så höga att det krävs avspärrning men om man tänker vistas i området bör man undvika direktkontakt med jord. På övriga delar av öarna, till exempel Stengrundet, Blågrundet, största delen av Långgrundet samt platserna kring värdshuset, KFUM:s anläggning och sommarbostäderna, kan man vistas utan att det finns någon risk för att påverkas.

Respekterar man avspärrningarna kan man vistas på hela Norrbyskär utan någon risk för att påverkas.

Hur ser tidplanen ut?

Saneringen planeras att påbörjas under hösten 2020 men det beror på när och om vi får tillstånd för verksamheten, en ansökan ligger nu hos Mark och miljödomstolen.

Kontakt

Jonas Fagerman
projektledare
Umeå kommun
090-16 14 32
070-350 34 48
jonas.fagerman@umea.se

Roger Westman
miljöinspektör
Umeå kommun
090-16 16 73
070-664 16 73
roger.westman@umea.se

karta norrbyskär

Karta över föroreningar på Norrbyskär. Klicka på bilden för att se en större karta (jpg). 1. Sågverksområdet med dioxinföroreningar från träskyddsbehandling. Här har vissa områden spärrats av. 2. Långgrundet, dioxinföroreningar. 3. Tungmetaller från galvanisering. 4. Pråmvarvet. PAH-föroreningar. 5. Båtslipen. Tungmetaller från båtbottenfärger.

Sidan har granskats 2019-11-18

Sidans kortadress: www.umea.se/saneringnorrbyskar