Startsida Umeå kommun

Hälsoskydd

Inomhusmiljön i våra skolor och allmänna lokaler ska vara så bra att vi inte riskerar att bli sjuka av att vistas där. Verksamheterna ska också bedrivas på ett sådant sätt att det inte uppstår olägenheter för människor eller miljön.

Vi ska inte heller utsättas för hälsorisker i våra egna hem. Därför är det viktigt att vi har en bra luftkvalitet inomhus och att vi slipper störande ljud och lukter.

Tillsyn

Miljö- och hälsoskyddsnämnden utövar tillsynen över hälsoskyddet i kommunen enligt miljöbalken. Målsättningen är att skydda kommuninvånarnas hälsa och livsmiljö. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt bostäder och lokaler för allmänna ändamål. Det innebär att vi arbetar med tillsyn på bland annat bostäder, skolor, bad och idrottsanläggningar. Vi arbetar också förebyggande med information och rådgivning till verksamhetsutövaren.

Har du synpunkter och åsikter?

Lämna dina synpunkter på vår verksamhet via mejl miljoochhalsoskydd@umea.se

Kontakt

Miljö- och hälsoskydd
090-16 10 00 (växel)
miljoochhalsoskydd@umea.se

Miljöinspektörer

Christina Hagman

Kristina Hägglund

Barbo Waldenström

Margita Classon

Angelica frykholm (föräldraledig)

Blanketter och avgifter

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus