Startsida Umeå kommun
Bild på hushållsvåg

Avgifter, riskklassning

Miljö- och hälsoskyddsnämnden är enligt livsmedelslagstiftningen skyldig att ta ut avgifter för sin kontroll. Alla som bedriver en livsmedelverksamhet betalar därför en årlig avgift till Miljö- och hälsoskydd. Storleken på kontrollavgiften baseras på den kontrolltid som verksamheten kräver. En avgift tas även ut vid en godkännandeprövning och vid registrering av en livsmedelsanläggning.

Tabeller för riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrollavgifter

Butik, restaurang, café, konditori och andra storhushåll
Dricksvattenanläggning
Grossister och distributionsföretag
Industriell tillverkning av livsmedel 

Årlig avgift

Miljö- och hälsoskydd klassar alla livsmedelsanläggningar utifrån en modell som Livsmedelsverket tagit fram. Storleken på den årliga avgiften styrs av tre faktorer: risk, information och erfarenhet. Den årliga avgiften ska betalas av den som bedriver livsmedelsverksamheten den 1 januari det år som avgiften gäller.

Risk

När man bedömer risk värderar man sannolikhet och konsekvens. Man utgår från sannolikheten för att något som kan påverka människans hälsa negativt ska inträffa och vilken konsekvens detta skulle kunna få. Värderingen görs utifrån typ av verksamhet och vilka livsmedel som hanteras, produktionens storlek samt om man vänder sig till särskilt känsliga konsumentgrupper.

Information

Utöver verksamhetens risk så baseras kontrollavgiften även på hur mycket företaget behöver informera kunden eller gästen om innehållet i de livsmedel som säljs eller serveras. Dessa faktorer vägs in i den så kallade informationsmodulen. Verksamheter som utformar egna etiketter respektive matsedlar eller menyer får ett kontrolltidstillägg för detta. Beroende på verksamhetens storlek varierar tidstillägget mellan noll till åtta timmar. Den tid som företaget tilldelas ska användas för att kontrollera att märkningen av livsmedel och information i menyer är riktig samt att företaget har fungerande spårbarhetsrutiner och återkallelserutiner. 

Erfarenhet

Hänsyn tas även till miljö- och hälsoskyddsnämndens tidigare erfarenheter från kontrollen vid anläggningen. Livsmedelsverksamheter som arbetar förebyggande med livsmedelshygien och som har haft goda resultat vid tidigare kontroller kan få lägre avgifter. Anläggningar som däremot haft många uppföljande besök och inte prioriterar hygienfrågor kan få fler planerade kontroller och därmed en högre årlig avgift. Alla anläggningar kommer att placeras i erfarenhetsklass A, B eller C, där A-klassade anläggningar har lägst avgift. En nystartad anläggning placeras alltid i erfarenhetsklass B.

Sammanlagd årlig avgift

En livsmedelsanläggning klassas i en riskklass och en erfarenhetsklass, som tillsammans med kontrolltidstillägget från informationsmodulen resulterar i en årlig kontrolltid. Antalet timmar multipliceras med en timavgift som fastställts av kommunfullmäktige. Från och med 2020 är timavgiften 1 266 kronor. 

Avgift för extra offentlig kontroll

Om kontrollen visar på brister som behöver följas upp, kommer Miljö- och hälsoskydd att göra en extra offentlig kontroll. För dessa besök tar vi ut en timavgift enligt fastställd timtaxa, för närvarande 1004 kronor. Avgiften betalas per påbörjad kontrolltimme.  

Avgift för registrering

När du startar en verksamhet ska du betala en avgift för handläggningen av din anmälan. Avgiften för registrering är för närvarande 1004 kronor.

Kontakt

Miljö- och hälsoskydd
090-16 10 00 (växel)
miljoochhalsoskydd@umea.se

Mer information

Digitala blanketter

Vid anmälan om registrering av verksamhet vill vi gärna att du skickar in din anmälan digitalt.

Anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet

Anmälan om registrering av tidsbegränsad livsmedelsverksamhet

Avgifter

Länk till taxa
välj Livsmedelskontroll

Mer information

Riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrollavgifter

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus