Startsida Umeå kommun

Grubbe, Bryngelsvägen

Detta område är beläget på gränsen mellan Västerhiske och Grubbe, cirka 3 kilometer från Umeå centrum. Byggrätten avgränsas av Kyrkhamnsvägen i öster och Bryngelsvägen i väster och har en area på cirka 2 250 kvadratmeter.

Bebyggelsen norr och väster om planområdet är homogent bebyggt med radhus. En detaljplan för denna tomt är nu antagen där man medger bostadshus i två plan med möjlighet till exempelvis förråd eller trappor på förgårdsmark vilket innebär att såväl flerbostadshus som radhus kan komma att byggas. Vilken typ av bostäder som kan byggas regleras inte i detaljplanens bestämmelser.

Komplementbyggnader kan medges i den sydvästra delen av planområdet
och byggnaderna här kan vara garage, carportar, soprum eller liknande som kompletterar bostadshusen.

Detaljplanen har varit överklagad men avslogs av domstol 2018-09-27 och har nu vunnit laga kraft. Gällande detaljplan finns under Mer information.

Markanvisningsavtal har tecknats med Vidden Bostad AB.
Läs mer under "Anvisad mark".

Klicka på kartan för större bild

Kontakt

Jenny Vindegard
090-16 23 74
070-699 98 65
jenny.vindegard@umea.se

Sidan har granskats 2019-04-11

Sidans kortadress: www.umea.se/bryngelsvagen