Startsida Umeå kommun

Holmsund, kvarteret Tallkronan

Kommunen jobbar nu för att ta fram en ny detaljplan för kvarteret Tallkronan i området intill Lövöbacken.

Tanken med planen är att ta fram ett nytt bostadsområde i Holmsund för att kunna erbjuda ett attraktivt boende i de centrala delarna av samhället. Den bebyggelse man tänker sig inom detta planområde ska till huvudsak vara fristående småhus, detta kan dock komma att ändras utifrån lämplighet och terräng.

 

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2019-04-01.
Detaljplanen överklagades 2018-07-17. Ärendet överlämnas till Mark- och miljödomstolen för fortsatt handläggning. Mark- och miljödomstolen beslutade 2019-06-25 att avslå överklagandet.

I detaljplanen finns förutsättningar för flerbostadshus i 4 våningar.

 

Vi kommer nu att påbörja handläggning av området. Lokalerna ska tömmas och rivas vilket planeras pågå under hösten/vintern 2019.
Projektering och utbyggnad med
kvartersgata, vatten/avlopp/ bredband planeras pågå under våren/sommaren 2020.

Markanvisning kan tidigast ske då tomterna är avstyckade och kvartersgatan färdigställd.

Så snart ytterligare information om när markanvisning är möjligt kommer denna sida att uppdateras.  

Klicka på bilden för större storlek

Kontakt

Jenny Vindegard
090-16 23 74
070-699 98 65
jenny.vindegard@umea.se