Startsida Umeå kommun

Holmsund, kvarteret Tallkronan

Kommunen har tagit fram en ny detaljplan för kvarteret Tallkronan i området intill Lövöbacken.

Tanken med planen är att bygga ett nytt bostadsområde i Holmsund för att kunna erbjuda ett attraktivt boende i de centrala delarna av samhället. Den bebyggelse man planerat inom detta planområde ska till huvudsak vara fristående småhus, men det kommer även att bildas tomter för lägenhetshus samt radhus.

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2019-04-01. Detta efter att Mark- och miljööverdomstolen beslutade 2019-06-25 att avslå inkommet överklagande.

Rivning påbörjas 1 juni

Vi kommer nu att påbörja handläggning av området. Befintliga lokaler och kommunförråd har under vintern/våren 2020 tömts. 1 juni påbörjas rivning av de byggnader som finns på området. Rivningen väntas pågå under 6 veckor.

I första skedet saneras asbests och andra fraktioner, såsom lysrör, armaturer, elektronik med mera som måste sorteras för hand. Efter det påbörjas rivning av resten. Transporterna av material kommer att gå via Parkvägen.

Ta del av det informationsbrev som skickats ut till närboende i området här. Informationen kommer från den rivningskonsult som ansvarar för rivningen.

Projektering och utbyggnad av kvartersgata, vatten/avlopp/bredband planeras pågå under hösten/vintern 2020/2021.

Markanvisning senare delen av 2020

Markanvisning kommer mycket troligt att kunna ske under senare delen av 2020.
Mer information om detta kommer att läggas upp på denna sida i god tid i förväg. Markanvisningsförfrågan kommer att skickas ut till alla företag som på förhand anmält intresse för kommunal mark.

Så snart ytterligare information finns kommer denna sida att uppdateras.

Klicka på bilden för större storlek

Kontakt

Jenny Vindegard
090-16 23 74
070-699 98 65
jenny.vindegard@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus