Startsida Umeå kommun

Norra Ön

Beskrivning

Ön har ett unikt läge mitt i Umeälven med närhet till Umeå centrum, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå universitets campusområden, järnvägsstationen Umeå Östra och cykelavstånd till flygplatsen. Miljön är vattennära med många allmänt tillgängliga strandområden.

Enligt översiktsplanen från 2008 ska norra Ön bebyggas med uppemot 3 000 nya bostäder. Mark och exploatering har ansökt om detaljplan.

Såväl täta stadsmiljöer som villa-, sjö- och trädgårdstad finns representerade i översiktsplanen för Ön. Den planerade bebyggelsen på norra Ön domineras av flerbostadshus. Alla tillkommande bostäder innebär att flera gång- och cykelbroar och en ny bilbro behöver anläggas vilket betyder stora investeringar. Området kommer att anslutas till kollektivtrafiken.

De nya byggnaderna ska enligt översiktsplanen vara resurssnåla, med en prioritering av låg energiförbrukning. Med tanke på bland annat den långa genomförandetiden ska det finnas en öppenhet för nyttjande av ny teknik.

På den södra delen av Ön passerar E4:an. Landskapet på Ön innehåller en mosaik av skiftande lövskogar, kultur- och odlingslandskap med åkrar och igenväxande ängar. Grönområdena på Ön bjuder på en känsla av orördhet, skogskänsla, utblickar och vyer över älven, kulturhistoria och artrikedom i en lugn miljö nära staden.

Läs mer här.

Tidplan

Norra Ön är ett stort och i vissa delar komplicerat exploateringsprojekt vilket innebär att planeringsprocessen och utbyggnaden av infrastruktur tar några år. Inledningsvis har arbetet fokuserats på att ta fram nödvändigt underlagsmaterial, som t ex naturinventeringar. Byggandet av flerbostadshus påbörjas tidigast då detaljplanen vunnit laga kraft och kommer att pågå under minst 10-15 år.

Detaljplanen beräknas bli antagen 2021.

Läs mer under "Mer information" i menyn till höger.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus