Startsida Umeå kommun

Tomtebo strand

Tomtebo strand ligger i östra Umeå. Här ska bland annat byggas cirka 3 000 nya bostäder och området avgränsas av Nydalasjön, bostadsområdet Tomtebo samt Kolbäcksvägen. Förutom bostäder planeras även för verksamheter. Nydala sjöstad har ett strategiskt läge med närhet till både universitets- och sjukhusområdet med dess dynamiska arbetsmarknad samt Nydalas möjligheter till rekreation. 

Beskrivning

Inom Tomtebo strands östra delar, närmare Nydalasjön, planeras för stads­bebyggelse med i huvudsak bostäder. Det innebär en tätare kvartersstad med byggnader i fyra till fem våningar. Byggnaderna planeras stå i kvartersgräns mot områdets huvudgata, men med en öppnare bebyggelse i övriga delar.

I väster är inriktningen en blandad stadsbebyggelse i kvartersstruktur och med verksamheter närmast Kolbäcksvägen/E4. Det kan bli aktuellt med kommersiella lokaler längs den huvudgata/esplanad som planeras genom området.

Detaljplanearbete pågår och byggande av bostäder planeras kunna påbörjas efter 2019. Kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott har beslutat teckna föravtal med: HSB, NCC, Peab, Riksbyggen, Rikshem, Skanska och Slättö.

Vision

Tomtebo strand ska vara ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt föredöme där de boende känner delaktighet, stolthet och vill stanna livet ut.

Stadsdelen ska växa fram i unik samverkan och bli en internationell förebild för hållbar stadsutveckling och medveten livsstil.

Klicka på bilden för större storlek

Kontakt

Johan Sjöström
090-16 14 21
070-722 14 21
johan.sjostrom.2@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.