Startsida Umeå kommun

Mark för verksamheter

Inom Umeå kommun finns flera attraktiva områden för industri, handel och kontor. I kartan ovan kan du se kommunens aktuella projekt med mark för verksamheter. Klicka på kartmarkeringarna för att läsa enklare beskrivningar, där hittar du även länkar till projektsidor som innehåller mer information om projekten.

Nyheter

Från idé till köp

Vi vill gärna hjälpa er att hitta rätt plats för ert företag. Här beskrivs hur processen ser ut för er som vill köpa mark av Umeå kommun i syfte att driva verksamhet.

Vi hittar en plats

Verksamhetsmark erbjuds den som vill bygga och bedriva verksamhet som kommunen bedömer passar i ett visst område. Vi hittar en lämplig placering för er verksamhet och planerade byggnation. Det kan ske genom jämförelseförfarande eller direktanvisning. Läs mer om detta i vår policy för markanvisning.

Tomten reserveras för dig

Reservationsavtalet är en överenskommelse mellan ert företag och kommunen som innebär att kommunen reserverar ett markområde för er under en begränsad tid, vanligen 9–12 månader. Under reservationen förväntas ni aktivt arbeta med tomten, det vill säga genomföra markundersökningar, ta fram situationsplan och ritningar för er byggnation.

Vanliga villkor i avtalet är att ni ska inom avtalad tid

  • söka nybyggnadskarta
  • vid behov söka marklov
  • inkomma med komplett bygglovsansökan i enlighet med ert godkända projektförslag.

Reservationen är kostnadsfri.

Köpekontrakt och köpebrev

När avtalskraven är uppfyllda inom reservationstiden upprättar vi en köpehandling för markområdet. När köpeskillingen är betald kan ni kan ansöka om lagfart och inteckning av fastigheten.

Även köpeavtalet innehåller villkor. Till exempel så får marken inte överlåtas innan den är bebyggd. Ni förbinder er också att uppföra byggnader i enlighet med godkänt bygglov inom två år från att köpeavtalet skrivits. Om villkoren inte uppfylls kan kommunen kräva vite.

Kontakta oss

Den som söker mark för sin verksamhet är välkommen att kontakta oss på Mark och exploatering. För att vi ska kunna hjälpa er på bästa sätt är det bra om tänkt igenom vad det är för verksamhet ni vill bedriva och hur era framtidsplaner ser ut. Tänk exempelvis igenom utrymmesbehov, önskemål av placering, finansiering och tidplan.

Kontaktuppgifter till oss som arbetar med verksamhetsmark finns i kontaktrutan. Ni når oss även via kommunens växel 090-16 10 00. Om ni är intresserad av ett särskilt verksamhetsområde kan ni kontakta projektansvarig, kontaktuppgifter och mer information hittar du på projektsidorna.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-05-14

Sidans kortadress: www.umea.se/verksamhetsmark