Startsida Umeå kommun

Upprustning av gator och parker på Ålidhem

Många av Ålidhems parker och grönområden är slitna och i stort behov av upprustning. Gator och parker har tagit fram en utvecklingsplan som syftar till att forma ett grönare Ålidhem med större variation och möjlighet till fler olika aktiviteter. Alla grönytor på Ålidhem ska ses över. Målet är bland annat att skapa fler upplevelser i park och natur.

Upprustning och ändrad skötsel

De hårdgjorda parkstråken längs Medecinarstråket, Odontologstråket och Socionomstråket kommer att renoveras för att ge träden bättre växtförhållanden. Lekplatserna i norr kommer att tas bort eller ges en annan användning, medan Elevstråket i söder renoveras. Parken bakom Ålidhems centrum kommer att rustas upp. Nya sittplatser kommer att anordnas, belysningen byts ut och parken kommer att få fler blommor. Gräsytor intill vägar och skogsbryn kommer i vissa områden att ersättas av ängsytor.

Tidsplan

Arbetet sker i etapper. Medicinarstråket, Elevstråket och centrum på Ålidhem var först ut. Stråken färdigställdes under sommaren 2009 och centrumparken 2010. För övriga delar finns ännu inga detaljerade förslag och inte heller någon tidsplan. Vår målsättning är att skapa attraktiva parkmiljöer som människor kan trivas i.

Läs mer
Klicka på det område i kartan som vill ha mer information om.
Karta över Ålidhem Docentvägen Parken vid värmeverket Bollplan Elevstråket Studentvägen Socionomstråket Ålidhems centrum Medicinarstråket

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-06-03

Sidans kortadress: www.umea.se/alidhem