Startsida Umeå kommun

Bilder från arbetet som pågår på olika platser på Östra Ersboda.

Östra Ersbodas nya parkstråk

Varje år kraftsamlar kommunen extra på ett par stadsdelar och under 2017 var Östra Ersboda en av dem. Medborgardialoger och inventering av åtgärdsbehov och utvecklingsmöjligheter har resulterat i ett åtgärdspaket som genomförs 2017-2018.

Attraktiva platser längs en motionsslinga

Målsättningen med åtgärderna är att skapa ett pärlband av attraktiva platser för möten och rekreation längs en tillgänglig motionsslinga som ansluter till motionsspåren i skogen.

  1. Längs gång- och cykelvägen som går från Äventyrsleken, förbi Ö Ersboda centrum och ängarna grusas en 2,5 km lång grusslinga upp för löpning och promenader på mjukare underlag än asfalt. Tillgängligheten längs stråket förbättras genom tätare och förbättrad belysning samt ett tiotal nya bänkar för att vila benen på. Välj att bara springa i stadsmiljön eller att ansluta till elljusspåren i skogen.
  2. Ny cykelvägbelysning på skolvägen mellan Äventyrslekplatsen och Ersängsskolan för ökad trygghet under den mörka årstiden.
  3. Stickspår genom skogen med lite lutande kanter ”cykelstig”. Skogsvårdsåtgärder i form av gallring av framför allt gran.
  4. Tillgänglig naturstig i form av en spång mellan Äventyrsleken och motionsspåren. Under hösten kommer skyltar att sättas upp längs spången, med information om skogen och dess invånare.
  5. Utegym. Military fitness är en rolig och utmanande utomhusträning för både ungdomar och vuxna. I denna typ av utegym sätts styrka, smidighet och koordination på prov, kort sagt en rejäl utmaning! Vi anlägger en bana med dubbla spår så att två personer kan tävla mot varandra i vem som tar sig igenom banan snabbast. Eller varför inte kombinera träning i utegymmet med ett motionspass i skogen?
  6. En mötesplats som utformats i stil med jämställdhetsprojektet Frizon i Årstidernas park. En öppen plats med solinsläpp, sittplatser, gunghammockar, en extra stor gunga som passar lite större barn, samt en jättestudsmatta, 9 meter lång med ramper för tillgänglighet med rullstol. Här kommer även finnas en sittplats som är varm under vår och höst, samt en musikbox som man kan koppla upp sin mobiltelefon och spela musik på.
  7. Cykelpump. i korsningen mellan två av de viktigaste cykelstråken sätter vi upp en cykelpump.
  8. Genvägar grusas upp genom skogen för bättre tillgänglighet mellan bostadsområdet och gång- och cykelstråket.
  9. Ersbodabeachen! Mitt på ängen anläggs spelplaner för beachfotboll och beachvolleyboll, med mått enligt tävlingsstandard. Spelplanerna behöver inte bokas utan är öppna för alla. Solsoffor med en mjukt böjd sits och högt ribbad rygg ger en skön sittkomfort och plats för avkoppling som kompletterar strandupplevelsen.

Mötesplatser på bostadsgårdar och konstgräsplan

Utöver detta samarbetar kommunen med Bostaden för att skapa mötesplatser på bostadsgårdar och en konstgräsplan på Östra Ersbodaskolans grusplan.

Klicka på kartan för en större vy av området.

Kontakt

Magnus Lingegård
landskapsarkitekt
Gator och parker
Umeå kommun
090-16 15 09
magnus.lingegard@umea.se

Stöd från Boverket

I samband med satsningen har Umeå kommun sökt och beviljats extra stöd från Boverket för genomförande av åtgärderna. Stödet ingår i en av regeringens satsningar till bostadsområden där det bor många människor med låg köpkraft.

Investeringen stimulerar aktivitet och social gemenskap, mötesplatser för olika kultur- och fritidsintressen, lekplatser, ytor för spontanidrott samt parkanläggningar.

Umeå kommun har sökt stödet tidigare och beviljats för stadsodlingsprojekt på Ålidhem. Den här gången är investeringen mycket större och genom att Boverket bidrar med upp till halva kostnaden så blir det här stor effekt.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-04-23

Sidans kortadress: www.umea.se/ostraersboda