Startsida Umeå kommun

Östra esplanaden

Östra esplanaden anlades åren 1882-83 som ett beslut i 1874 års byggnads­stadga för Sveriges städer och byggnadsstadgan. Där fanns beskrivet att alla städer i landet skulle inrätta esplanader mellan gamla och nya stadsdelar i brandhindrande syfte. Esplanaderna skulle även försköna och öka prydligheten och därmed ge mera ljus och grönska som en kontrast till de trånga och smutsiga stadsmiljöerna.

Parken tidigare

Östra Esplanaden anlades åren 1882 till 1883. Umeå stadsfullmäktige beslöt år 1878 att två esplanader skulle anläggas tvärs över staden, den ena väster om och den andra öster om staden. De skulle vara 120 fot breda. År 1883 planterades ca 200 popplar i två rader på var sin sida om körfältet. Vid stadsbranden år 1888 kom Östra Esplanaden att utgöra det brandskydd som var tänkt - träden stoppade eldens framfart. Branden hejdades och därmed räddades den nya östra stadsdelen från lågorna. Östra Esplanaden förlängdes i samband med byggandet av förskolelärarinneseminariet år 1920.

Parken nu

Östra Esplanaden är belägen i stadens östra del, i nord-sydlig riktning. Esplanaden är en bred trädplanterad gata med körbana i mitten kantad av grönytor med dubbla rader av popplar. Trottoarkanterna är stensatta med kullersten mot gatan. En ombyggnad av esplanaden påbörjades år 2003 då området mellan Nygatan och Skolgatan planterades med nya popplar samt gräsytor. År 2004 iordningställdes delen Skolgatan-Kungsgatan. Den sista delen mellan Kungsgatan och Storgatan ska också restaureras på liknande sätt men här finns idag parkeringsplatser som måste tas hänsyn till.

Parken i framtiden

De planer som finns för Östra Esplanaden i framtiden är att restaurera de delar som finns kvar, nämligen den norra delen vid Minervaskolan samt den södra delen vid Länstyrelsen.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus