Startsida Umeå kommun
Residensparken

Residensparken är belägen på länsresidensets tomt och begränsas av Storgatan i norr, Residensgatan i öster, Östra Strangatan i söder och i väster av Döbelns park. Parken består av stora öppna gräsytor med partier av barr- och lövträd. Flertalet av träden är planterade under 1930-talet.

Parken tidigare

Den nuvarande Residensparken anlades omkring åren 1894-95 men genomgick stora förändringar under 1930-talet. På tomten byggdes det första läns­residenset i mitten av 1600-talet. Under en period flyttades residenset till annan plats. Omkring år 1820 flyttades återigen residenset och då tillbaka till den plats det har idag.

På en karta från år 1864 visas en residenspark med barockkaraktär, med en tydlig huvudaxel i nord-sydlig riktning samt en tväraxel i väst-östlig riktning. Axlarna bildades av raka gångar kantade av alléträd och gräsytor. År 1864 överläts den västra delen av trädgården till promenadplats för stadens innevånare, idag Döbelns park. Grusgångsystemet i Residensparken och Döbelns park var vid den tiden sammanbundna på tre ställen.

Residenset och parken ödelades vid stadsbranden 1888 och återuppbyggnaden av det nya residenset var klart 1894 och då helt i sten. I stadsplanen från 1899 finns Residensparken inritad i stil med en engelsk park med slingrande gångar, planteringar och formade gräsytor med lånade stildrag från Döbelns park. Några av de träd som planterades vid denna tidpunkt finns kvar än idag.

Parken fick en ansiktslyftning och omdanades 1931 då den nye landshövdingen Gustav Rosén tillträdde. Rosén ville anlägga en demonstrationsanläggning som skulle inspirera till trädgårdsodling. Nya träd planterades mellan 1932-34 och i den södra delen anlades en köksträdgård. I övrigt upptogs parken av ett stort antal fruktträd samt perenner.

Parken nu

I tomtens norra del framför huvudentren till residenset finns sammanhängande gräsytor med större träd samt rhododendron och rabatter. Baksidan av residenset mot söder karaktäriseras av stora öppna gräsytor och partier med barr- och lövträd. Träd i övrigt i parken: lagerpoppel, parklind, vitpil, pelarasp, skogsalm och ask. Även träd ovanliga för regionen är pichtagran, makedonisk tall samt balsamgran

Parken i framtiden

Man har påbörjat en renovering av parken och för att underlätta besök i Residensparken och Döbelns park bör möjlighetrna undersökas, att öppna och skapa en naturlig förbindelse mellan parkerna.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus