Startsida Umeå kommun
Sjukhusparken

Parken är en gammal kulturpark som är belägen mellan Norrlands universitetssjukhus och Ålidbacken. I parken finns en damm med fåglar, däribland övervintrande gräsänder.

Parken i går

Sjukhusparken anlades troligen omkring 1907 då det nya lasarettet var byggt. Parken förändrades någon gång mellan 1925-1935, då en damm skapades i Sandbäcken. Sandbäcken blev i och med byggandet av Ålidbackstunneln kulverterad en bit nedströms dammen men i Öbackaparken är den åter synlig.

Parken i dag

Parken är en gammal kulturpark men även en rekreationspark och kvarters­park. Sjukhusparken är en begränsad överblickbar park med en mindre damm i mitten och stora träd, en pelarsal med gräsmatta. Parken genomkorsas av gång- och cyckelväg och är skyddad från störande biltrafik. I parken finns grusgångar samt parkbänkar att sitta på för att beskåda det rikliga fågellivet i dammen bestående av företrädesvis gräsänder. Här övervintrar även en del gräsänder vilket gör att parken sjuder av liv även vintertid. I parken växer gran, alm, lind, oxel, björk, tall, rönn samt bakom läkarvillan två stora bokar

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus