Startsida Umeå kommun
muddring

Muddring

Muddring är en vattenverksamhet som innebär att man tar bort bottenmaterial i en sjö, ett vattendrag eller hav. Man kan muddra genom att spränga, gräva eller suga upp material. Syftet med muddringen kan exempelvis vara att öka vattendjupet för att kunna bygga, få bättre framkomlighet för båtar eller fördjupa en farled eller hamn.

Tre prövningar innan muddring

Muddring kräver ofta tre prövningar innan man kan påbörja åtgärden:

  • dispens från strandskyddet
  • anmälan/tillstånd om vattenverksamhet samt
  • anmälan upplägg av muddermassor.

Om du enbart ska anmäla upplägg av muddermassor kan du använda Umeå kommuns webbformulär (länk i högermarginalen).

Om du ska anmäla upplägg av muddermassor och samtidigt anmäla vattenverksamhet ska pdf-blanketten "Anmälan vattenverksamhet" (länk i högermarginalen) användas tillsvidare.

En karta där platsen är utmärkt ska bifogas - länk till kartunderlag finns i högermarginalen.

Olika nivåer

  • Ska du göra ett upplägg av högst 1000 ton muddermassa och det görs på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten men där föroreningsrisken är ringa - ska anmälan göras till kommunen (se ovan).
  • Om upplägget är mer än 1000 ton eller om det finns risk att muddermassorna är förorenade krävs tillstånd från länsstyrelsen.
  • Att lägga massorna i vattnet anses som dumpning och tillstånd krävs från länsstyrelsen.
Kontakt

Marlene Olsson
naturvårdare
090-16 16 86
marlene.olsson@umea.se

Björn Eriksson
miljöinspektör
090-16 17 36
bjorn.eriksson@umea.se

Information

Om du planerar att muddra eller genomföra annan vatten­verk­sam­het, glöm inte att skicka in anmälan i god tid, handläggnings­tiden är upp till 8 veckor.

Blanketter

Vi vill gärna att ni skickar in er anmälan/ansökan digitalt.

För anmälan om upplägg av muddermassor finns blankett i den digitala blankettsamlingen. Välj Miljö- och hälsoskydd och sedan Miljöfarlig verksamhet.

Nedanstående blankett är ifyllningsbar i datorn.

Anmälan om vattenverksamhet/
Ansökan om strandskyddsdispens (pdf)

Avgift

En strandskyddsdispens eller en nekad strandskyddsdispens för en anläggning eller åtgärd som inte är en byggnad kostar handledningstiden 950 kronor per timme.

För övriga ärenden gäller timavgift, för närvarande 1004 kr per timme.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus