Startsida Umeå kommun
strandskydd

Strandskyddsdispens

I samband med anmälningspliktig vattenverksamhet och upplägg av muddermassor inom strandskyddat område, kan det krävas strandskyddsdispens.

Åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter är förbjudna inom strandskyddsområde och kräver dispens.

I en dispensprövning utreds det om det finns förutsättningar för att bevilja dispens, det vill säga om det finns särskilda skäl och om åtgärden är förenlig med strandskyddets syften.

Strandskyddets syfte är att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet.

Ansökan om strandskyddsdispens handläggs hos Bygglov utom i de fall då dispensansökan sammanfaller med anmälan om vattenverksamhet. Då görs handläggningen hos Miljö- och hälsoskydd.

För mer information om ansökan om strandskyddsdispens, läs informationen på Bygglovs webbsidor.

Blanketter

Vi vill gärna att ni skickar in er anmälan/ansökan digitalt. Här finns en blankett som är ifyllningsbar i datorn.

Ansökan strandskyddsdispens/
Anmälan vattenverksamhet (pdf)

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus