Startsida Umeå kommun

Almen 2 med flera – bostäder

Syfte

Detaljplanen ska skapa planmässiga förutsättningar för bostäder och kontor.

Planförslaget i 3D

I kommunens 3D-karta kan du ta del av planförslaget. I kartan kan du se ungefär hur det är tänkt att de nya byggnaderna ska se ut och hur de förhåller sig till omgivningen.

Öppna 3D-kartan

(Vissa versioner av Explorer har problem med att visa 3D-kartan)

Planfakta

Diarienummer

BN-2018/02274

Handläggare

Clara Ganslandt
planchef
090-16 23 50
clara.ganslandt@umea.se

Status och handlingar

Planbesked

Beslut om att påbörja planen togs av Byggnadsnämnden 2018-12-12

Byggnadsnämndens protokoll (lämnas på begäran)

Antagande

Byggnadsnämnden antar preliminärt planförslaget 2020-01-22.

Byggnadsnämndens protokoll lämnas ut på begäran.

Handlingar:

- Plankarta
- Planbeskrivning
- Trafikbullerrapport
- Trafikutredning
- Skuggstudie
- Samrådsredogörelse (lämnas ut på begäran)
- Granskningsutlåtande (lämnas ut på begäran)

Överklagad plan

Detaljplanen är överklagad 2020-03-25 och överlämnad till Mark- och miljödomstolen 2020-03-26.

Laga kraft

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-03-26

Sidans kortadress: www.umea.se/almen