Startsida Umeå kommun

Kommunalhuset 3 med flera – bostäder

Syftet med detaljplanen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för flerbostadshus med tillhörande parkeringsgarage.

Syftet är också att bevara gång- och cykelvägen samt aspträdsallén som går genom fastigheten.

Planfakta

Diarienummer

BN-2017/01928

Handläggare

Tichaona Dumba Maphosa
planarkitekt
090-16 12 30
tichaona.dumba. maphosa@umea.se

Status och handlingar

Planbesked

Beslut om att påbörja planen togs av byggnadsnämnden
2018-02-14

Byggnadsnämndens protokoll (lämnas på begäran)

Behovsbedömning

Behovsbedömningen är anslagen
2018-03-02–2018-03-26.

Behovsbedömning

Samråd t.o.m. 2019-09-13

Handlingar

följebrev
planbeskrivning
plankarta

Granskning t.o.m. 2020-04-30

Handlingar

följebrev
plankarta
planbeskrivning
bullerutredning
samrådsredogörelse (lämnas ut på begäran).

Antagande

Byggnadsnämnden antar preliminärt detaljplanförslaget 2020-06-17. Byggnadsnämndens protokoll lämnas ut på begäran.

Handlingar

plankarta
planbeskrivning
samrådsredogörelse
granskningsutlåtande
Länsstyrelsens beslut om dispens från biotopskydd
skuggstudier
bullerutredning

Överklagad detaljplan
Detaljplanen överklagades 2020-07-03 och överlämnades 2020-07-03 till Mark- och miljödomstolen för fortsatt handläggning.

Laga kraft

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-09-01

Sidans kortadress: www.umea.se/kommunalhuset3