Startsida Umeå kommun

Älgoxen 1 med flera – bostäder

Syftet med detaljplanen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för förtätning med bostäder samt möjliggöra grönytor inom kvarteret.

Planfakta

Diarienummer

BN-2018/02275

Handläggare

Malin Nyberger
planarkitekt
090-16 64 97
malin.nyberger@umea.se

Status och handlingar

Planbesked

Beslut om att påbörja planen togs av Byggnadsnämnden den 12 december 2018.

Byggnadsnämndens protokoll (lämnas på begäran)

Granskning t.o.m. 2019-08-23

Handlingar:

följebrev
plankarta
planbeskrivning
riksintresseanalys
trafikbullerutredning
skuggstudie
samrådsredogörelse (lämnas ut på begäran).

Godkännande

Detaljplannen godkändes av byggnadsnämnden 2020-02-19.

Byggnadsnämndens protokoll lämnas ut på begäran.

Handlingar:

Plankarta
Planbeskrivning
Riksintresseanalys
Trafikbullerutredning
Skuggstudie
Samrådsredogörelse (lämnas ut på begäran)
Granskningsutlåtande (lämnas ut på begäran)

Antagande

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige 2020-03-30.

Kommunfullmäktiges protokoll lämnas ut på begäran.

Överklagad plan

Kommunfullmäktiges beslut om antagande 2020-03-30, § 62 är överklagat. Ärendet överlämnades till Mark- och miljödomstolen 2020-04-23.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-04-24

Sidans kortadress: www.umea.se/algoxen1