Startsida Umeå kommun

Karta visar planområdet i förhållande till Umeå Central.

Arken 12 med flera

Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för bostäder med inslag av centrumskapande verksamheter i bottenplan. Syftet är också att beakta en god stadsbild samt säkerställa riksintressets kulturmiljövärden.

Lämna dina synpunkter

Under samrådsskedet kan du lämna dina synpunkter på detaljplanen. Fyll i formuläret nedan, dina synpunkter visas inte på webben utan sammanställs till handläggaren. Synpunkter lämnas senast onsdag 2 september 2020.

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.
Planfakta

Diarienummer

BN-2014/01522

Handläggare

Jonas Söderlind
planarkitekt
090-16 14 08
jonas.soderlind@umea.se

Status och handlingar

Planbesked

Beslut om att påbörja planen togs av Byggnadsnämnden den 18 december 2014.

Byggnadsnämndens protokoll (lämnas på begäran)

Granskning

Antagen plan

Laga kraft

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-08-04

Sidans kortadress: www.umea.se/arken