Startsida Umeå kommun

Del av Umeå 7:11, del av Umeå 2:1 och Lodet 1

Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för utveckling av resecentrum på norra sidan av Järnvägsallén samt bostäder och verksamheter i kvarteret Lodet.

Planfakta

Diarienummer

BN-2018/01956

Status och handlingar

Planbesked

Beslut om att påbörja planen togs av Byggnadsnämnden den 12 december 2018.

Byggnadsnämndens protokoll (lämnas på begäran)

Behovsbedömning

Samråd

Granskning

Antagen plan

Laga kraft

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2019-02-25

Sidans kortadress: www.umea.se/lodet1