Startsida Umeå kommun
Beskriv vad bilden föreställer.

Orienteringsfigur

Hammaren 1 med flera – bostäder, kontor och handel

Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder, kontor och handel.

Syften är också att värna både kulturmiljö- och stadsbildsvärden.

Planfakta

Diarienummer

BN-2019/00453

Status och handlingar

Planbesked

Beslut om att påbörja planen togs av Byggnadsnämnden 2019-06-19.

Byggnadsnämndens protokoll lämnas ut på begäran

Behovsbedömning

Samråd

Granskning

Antagen plan

Laga kraft

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus