Startsida Umeå kommun

Vy från Östra Brinkvägen mot öst

Umeå 2:1, Västra Brinkvägen

Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder.

Syftet är också att anpassa bebyggelsen till landskapsbild och terräng samt säkerställa allmänhetens tillgänglighet till älven och de strandnära naturvärdena.

Planfakta

Diarienummer

BN-2014/00061

Handläggare

Tomas Strömberg
stadsarkitekt
090-16 14 86
tomas.stromberg@umea.se

Status och handlingar

Planbesked

Beslut om att påbörja planen togs av Byggnadsnämnden den 23 april 2014.

Byggnadsnämndens protokoll (lämnas på begäran)

Byggnadsnämndens protokoll från 29/4 - 2015 (båtbryggor) (lämnas på begäran)

Beslut om artskyddsdispens

Byggandsnämnden beslutar om att söka artskyddsdispens
2017-11-15

Byggnadsnämndens protokoll

Efter samråd med länsstyrelsen görs bedömningen att artskyddsdispens inte kan anses krävas.

Länsstyrelsens beslut gällande artskyddsdispens

Antagande av detaljplan
Kommunfullmäktige antog detaljplanen 2019-10-28.

Kommunfullmäktiges protokoll (lämnas ut på begäran).

Beslutet kan överklagas till och med 2019-11-27.

Överklagad plan

Detaljplanen överklagades 2019-11-18 och överlämnades 2019-11-20 till Mark- och miljödomstolen för fortsatt handläggning.

Laga kraft

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2019-11-20

Sidans kortadress: www.umea.se/brinkvagen