Startsida Umeå kommun

Långmyran 16, 18 och 19

Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för bostäder.

Syftet är också inom området bevarade för Haga tidstypiska särdrag för bebyggelsen och boendemiljön.

Planfakta

Diarienummer

BN-2015/01806

Handläggare

Tichaona Dumba Maphosa
planarkitkekt
090-16 12 30
tichaona.dumba.maphosa@umea.se

Status och handlingar

Planbesked

Beslut om att påbörja planen togs av Byggnadsnämnden den 18 november 2015.

Byggnadsnämndens protokoll (lämnas på begäran)

Samråd t.o.m. 2019-04-24

Handlingar:

-Följebrev
-Planbeskrivning
-Plankarta
-Bullerutredning

 

Antagande

Detaljplanen antas preliminärt av byggnadsnämnden 2020-08-19.

Handlingar

Plankarta
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
Skuggstudie
Bullerutredningar:
- Långmyran 17-19
- Långmyran 16, 18 och 19

Laga kraft
Detaljplanen för Långmyran har fått laga kraft 2020-09-19

Lagakraftsbevis

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-09-24

Sidans kortadress: www.umea.se/langmyran16