Startsida Umeå kommun

Varglyan 1 och del av Stadsliden 2:4

Syftet med detaljplanen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för förskola i två våningsplan samt park. Syftet är också att skapa en god trafiksituation i området.

Planfakta

Diarienummer

BN-2018/02008

Handläggare

Malin Nyberger
planarkitekt
090-16 64 97
malin.nyberger@umea.se

Status och handlingar

Planbesked

Beslut om att påbörja planen togs av Byggnadsnämnden 2018-12-12.

Byggnadsnämndens protokoll (lämnas på begäran)

Samråd t.o.m. 2019-10-22

Handlingar:

följebrev
plankarta
planbeskrivning.

Antagande

Detaljplanen godkänns preliminärt av byggnadsnämnden 2020-08-19, därefter överlämnas detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande.

Handlingar
Plankarta
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
Skuggstudie

Laga kraft

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-08-11

Sidans kortadress: www.umea.se/varglyan1