Startsida Umeå kommun

Illustration som visar exempel på byggnader som kan utföras enligt planen.

Aspgärdan 18 – bostäder, handel, kontor

Preliminärt syfte med planen är att inom området, i anslutning till skolan, skapa planmässiga förutsättningar för bostäder, förskola, kvartershandel och eventuellt en mindre andel kontor. Syftet är också att tillskapa god utemiljö, inte minst för barn och unga.

 

Planfakta

Diarienummer

BN-2015/00530

Handläggare

Frida Niemi
planarkitekt
090-16 12 06
frida.niemi@umea.se

Status och handlingar

Planbesked

Beslut om att påbörja planen togs av byggnadsnämnden den
2015-04-29.

Byggnadsnämndens protokoll (lämnas på begäran)

Behovsbedömning

Godkännande och antagande

Byggnadsnämnden godkänner preliminärt planen 2019-12-11. Därefter översänds planen till kommunfullmäktige för antagande.

Godkännande- och antagandehandlingar:

- Plankarta
- Planbeskrivning
- Samrådsredogörelse (utlämnas på begäran)
- Granskningsutlåtande (utlämnas på begäran)
- Geoteknisk undersökning
- Parkeringsutredning
- Planprogram
- PM arkivstudie sulfidjord
- PM asbestinventering
- PM flygbuller
- PM miljöinventering
- PM miljöteknisk markundersökning
- Reviderad skuggstudie
- Trafikbullerutredning
- Trafikutredning

Överklagad plan

Detaljplanen är överklagad 2020-03-25 och överlämnad till Mark- och miljödomstolen 2020-03-30.

Laga kraft

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-04-01

Sidans kortadress: www.umea.se/aspgardan18