Startsida Umeå kommun
Illustration över planområdet

Illustration över planområdet

Västerteg 34:4 och 4:41 – bostäder

Mellan Verkstadsgatan och Bokvägen på Väst-Teg planeras för cirka 380 nya lägenheter. En större del av lägenheterna är anpassade för äldre. Det är Bostaden som ska bygga bostäder i form av trygghetsboenden samt vård- och omsorgsboenden. Ett samrådsmöte hölls i Tegs centralskolans matsal onsdag 10 april, tack till er som kom och diskuterade planförslaget med oss!

Se planförslaget i 3D

I kommunens 3D-karta kan du ta del av planförslaget. I kartan kan du se ungefär hur det är tänkt att de nya byggnaderna ska se ut och hur de förhåller sig till omgivningen.

Öppna 3D-kartan.

(Vissa versioner av Explorer har problem med att visa 3D-kartan)

Skärmdump 3D kartan
Skärmdump 3D kartan

Mer om planförslaget

De nya byggnaderna kommer att vara tre till sex våningar höga. Fem byggnader står med gavelfasad mot Bokvägen. Mot Verkstadsgatan planeras två större bostadshus i fem till sex våningar. Bostädernas länkas samman med en lägre del som kan inredas med gemenskapslokaler. Utemiljön ska kännetecknas av genomsiktlighet och bostäder placeras så de får mycket ljusinsläpp. Till husen hör ett stort underjordiskt garage och gemenskapslokaler. En park i den norra delen får en central roll för att tillgodose ett ökat behov av parker i området.

Bostaden planerar att ha vård- och omsorgsboendet och Trygghetsboendet klart år 2022.

Planfakta

Diarienummer

BN-2016/00887

Handläggare

Jonas Söderlind
planarkitekt
090-16 14 08
jonas.soderlind@umea.se

Status och handlingar

Planbesked

Beslut om att påbörja planen togs av byggnadsnämnden den 24 augusti 2016.

Byggnadsnämndens protokoll (lämnas på begäran)

Beslut om att utöka planområdet

Byggnadsnämnden beslutade 2017-01-18 om att utöka planområdet.

Byggnadsnämndens protokoll (lämnas på begäran)

Behovsbedömning

Behovsbedömningen är anslagen 2017-08-11 - 2017-09-01.

Behovsbedömning

Granskning

Handlingar

- Följebrev
- Plankarta
- Planbeskrivning
- Samrådsredogörelse (lämnas ut på begäran)
- Bullerutredning
- Luftutredning
- Översiktlig geoteknisk utredning

Antagande

Byggnadsnämnden antog planförslaget 2020-01-22.

Byggnadnämndens protokoll lämnas ut på begäran.

Handlingar

- Plankarta
- Planbeskrivning
- Bullerutredning
- Luftutredning
- Översiktlig geoteknisk utredning
- Samrådsredogörelse (lämnas ut på begäran)
- Granskningsutlåtande (lämnas ut på begäran)

Överklagad plan

Byggnadsnämndens beslut om antagande 2020-01-22 överklagades 2020-02-20. Detaljplanen överlämnades till Mark- och miljödomstolen för fortsatt handläggning 2020-02-21.

Laga kraft

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-05-20

Sidans kortadress: www.umea.se/vasterteg