Startsida Umeå kommun
Illustration över Tomtebo strand

Tomtebo 2:1 med flera (Tomtebo strand)

Syftet med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för att utveckla en ny stadsdel med tät kvartersstad. Möjliggöra för blandad stadsbebyggelse med bostäder, verksamheter, offentliga och privata verksamheter samt service­funktioner. Planen syftar även till att säkerställa en lämplig kvartersstruktur, exploateringsgrad och gestaltning samt ändamålsenliga offentliga rum och parker för området.

Detaljplanen ska skapa goda förutsättningar för människor att leva och resa hållbart genom goda kollektivtrafikförbindelser samt ett gatunät som främjar fotgängare och cyklister.

Vidare syftar detaljplanen till att bevara och säkerställa delar av den gröna korridor som länkar samman Stadsliden och Nydalaområdet samt säkerställa allmänhetens tillgänglighet till stranden. Inom korridoren ska Kolbäcken bevaras i sitt nuvarande läge. Den gröna korridoren syftar till att ge goda livsvillkor för djur och växter, ge möjlighet för rekreation och främja ekosystemtjänster. Planen avser även att skapa en godtagbar dagvattenhantering inom planområdet.

Tidplan

Detaljplanen är på samråd under juni–augusti 2020. Granskning planeras till hösten 2020. Beräknad antagande årsskiftet 2020/2021.

Mer information

På projektsidan www.umea.se/tomtebostrand finns t ex två filmer som översiktligt beskriver detaljplanen och hållbarhetsmålen. Du kan även där lämna dina synpunkter, antingen i en karta eller formulär.

Utmed Olle fiskares väg finns Dialogplats Tomtebo strand och där kan man gå en ”samrådspromenad” i skogen. 17 skyltar som beskriver hur det är tänkt – i den faktiska miljön. Kartor finns dels på dialogplatsen, dels vid Kolbäckens mynning vid cykelvägen utmed E4/Kolbäcksvägen.

Ett tredje sätt att ta del av planen är att besöka Kommunhörnan i stadsbiblioteket på Väven. Där finns en utställning, med en fysisk modell över planen samt information. Där finns kan man också lämna synpunkter – antingen på en pekskärm med synpunktskartan eller i en brevlåda på utställningen.

Lämna dina synpunkter

Under samrådsskedet kan du lämna dina synpunkter på detaljplanen. Fyll i formuläret nedan, dina synpunkter visas inte på webben utan sammanställs till handläggaren. Synpunkter lämnas senast måndag 31 augusti 2020.

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.
Planfakta

Diarienummer

BN-2016/01939

Handläggare

Magdalena Blomquist
planarkitekt, biträdande planchef
090-16 13 53
magdalena.blomquist@umea.se

Angelica Wiklund
planarkitekt
090-16 12 84
angelica.wiklund@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-07-02

Sidans kortadress: www.umea.se/tomtebostrandsamrad