Startsida Umeå kommun
Illustration över planområdet.

Illustration över planområdet. Klicka på bilden för att förstora.

Tomtebo 2:1 – skol- och idrottsanläggningar med mera

Umeå är en expansiv stad och i takt med att staden växer ökar behovet av skol- och idrottsanläggningar. Detta behov är speciellt stort i de östra stadsdelarna, varför kommunen valt att utreda var nya verksamheter kan placeras i området. För att avlasta cirkulationen mellan Tomtebovägen och E4, samt för att skapa en god anslutning till de nya anläggningarna, utreds även en förlängning av Malmvägen mot Tomtebovägen.

Området mellan Tomtebo och Carlshem är i översiktplanen, Fördjupningen för Umeå, utpekat som ett utredningsområde för bebyggelse och reservat för vägförbindelse mellan Tomtebo och Carlshem samt kommunikationsstråk till Grössjön och aktivitetsområdet. Stora delar av utredningsområdet har höga natur- och rekreationsvärden som kommer att beaktas under planeringens gång.

Skola, idrottshall och fotbollsplaner

Skolan som planeras i området är en högstadieskola samt eventuellt särskola. Detaljplanen ger även möjlighet att bygga fritidsgård och bibliotek. En idrottshall, fotbollsplaner och ytor för spontanaktivitet finns med i planförslaget. Skola, idrottshallen och en fotbollsplan ingår i genomförandets första etapp, fler fotbollsplaner kan bli aktuella i ett senare skede. I den norra delen av planområdet planeras för en mindre andel bostäder samt för ett gruppboende och en förskola.

Malmvägen förlängs till Tomtebovägen

Malmvägen ska enligt förslaget förlängas mot Tomtebovägen för att skapa en god anslutning till det nya området och avlasta cirkulationen mellan Tomtebovägen och E4. Då Malmvägen går genom det nya området och förbi den planerade skolan kommer vägen att få en mer stadsmässig utformning. En ny gång- och cykelväg kommer att löpa parallellt med Malmvägen och bli ett genare alternativ för många gående och cyklister till och från Tomtebo.

Grönområdet med mountainbikespår och pulkabacke

Grönområdet mellan Tomtebo och Carlshem används flitigt för friluftsliv och rekreation. Här finns bland annat skidspår, mountainbikespår och en pulkabacke. Mountainbikespårets nuvarande sträckning påverkas av den planerade skolan och fotbollsplanerna. För att minimera planens påverkan på spåret föreslås att delarna som påverkas av planen omlokaliseras till befintliga stigar. Skogsstigar inom planområdet bevaras så lång det är möjligt. Pulkabacken söder om Malmvägen tas i anspråk för den nya bebyggelsen. Östra kullen (Sopberget i folkmun) har stor potential och kan iordningställas för att ersätta Pulkabacken som försvinner.

 

Lämna dina synpunkter

Under granskningsskedet kan du lämna dina synpunkter på detaljplanen. Fyll i formuläret nedan, dina synpunkter visas inte på webben utan sammanställs till handläggaren. Synpunkter lämnas senast 21 augusti 2020.

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.
Planfakta

Diarienummer

BN-2018/01188

Handläggare

Nelli Flores Nilsson
planarkitekt
090-16 14 18
nelli.nilsson@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-07-01

Sidans kortadress: www.umea.se/tomtebocarlshem