Startsida Umeå kommun

Anumark 1:20 med flera

 

Detaljplanen ska skapa planmässiga förutsättningar för en järnvägsterminal med tillhörande verksamheter inom Dåva Företagspark. Planen syftar också till att medge järnvägskoppling till Norrbotniabanan samt möjliggöra för en industrifastighet med spåranslutning. Vidare ska planen även säkerställa en godtagbar dagvattenhantering samt tillskapa acceptabla trafikmiljöer, där riktvärden för industribuller följs.

Planförslaget hette tidigare Sundbäck 1:4 inom Dåvamyran.

Lämna dina synpunkter

Under samrådsskedet kan du lämna dina synpunkter på detaljplanen. Fyll i formuläret nedan, dina synpunkter visas inte på webben utan sammanställs till handläggaren. Synpunkter lämnas senast måndag 17 augusti 2020.

Förslaget visas även i Kommunhörnan i Väven.

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.
Planfakta

Diarienummer

BN-2017/00529

Handläggare

Angelica Wiklund
planarkitekt
090-16 12 84
angelica.wiklund@umea.se

Status och handlingar

Planbesked

Beslut om att påbörja planen togs av byggnadsnämnden 26 april 2017.

Byggnadsnämndens protokoll (lämnas på begäran)

Behovsbedömning

Behovsbedömningen är anslagen
2017-08-14 – 2017-09-04

Behovsbedömning

Granskning

Antagen plan

Laga kraft

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-07-02

Sidans kortadress: www.umea.se/anumark120