Startsida Umeå kommun
Översiktsbild, röd markering visar prel. planområde

Översiktsbild, röd markering visar prel. planområde

Törnrosen 5, 6, 10-12 och Holmsund 4:5 – bostäder

Syftet med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar bostäder inklusive centrumverksamhet i bottenvåning.

Fastigheterna Törnrosen 5, 6, 10, 11, 12 och Holmsund 4:5 är belägna i Holmsund som ligger cirka 15 kilometer från centrala Umeå. Fastigheterna som är en del av kvarteret Törnrosen ligger centralt och närområdet utgörs av bostadshus och verksamheter.

Planfakta

Diarienummer

BN-2016/00519

Handläggare

Clara Persson Harlin
planarkitekt
090-16 14 34
clara.perssonharlin@umea.se

Status och handlingar

Planbesked

Beslut om att påbörja planen togs av byggnadsnämnden den 15 juni 2016.

Byggnadsnämndens protokoll (lämnas på begäran)

Granskning t.o.m. 2019-08-23

Handlingar:

Följebrev
Plankarta
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse (lämnas ut på begäran)
Riskanalys Kv Törnrosen
Bullerutredning

Antagande

Byggnadsnämnden antar preliminärt planförslaget 2020-01-22.

Byggnadsnämndens protokoll lämnas ut på begäran.

Handlingar
- Plankarta
- Planbeskrivning
- Risk- och bullerutredning
- Riskanalys farligt gods på järnväg
- Trafikbullerrapport
- Bilaga till trafikbullerrapport
- Vibrationsutredning
- Samrådsredogörelse (lämnas ut på begäran)
- Granskningsutlåtande (lämnas ut på begäran)

Överklagad plan

Detaljplanen överklagades 2020-02-19 och överlämnades 2020-02-20 till Mark- och miljödomstolen för fortsatt handläggning.

Laga kraft

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-02-20

Sidans kortadress: www.umea.se/tornrosen