Startsida Umeå kommun

Del av Obbola 22:81, bostäder

Preliminärt syfte med planen är att skapa planmässiga förutsättningar för ett befintligt komplementbostadshus som sedan gällande detaljplans antagande är belägen på mark som är planlagd som naturmark.

Planfakta

Diarienummer

BN-2019/01133

Status och handlingar

Planbesked

Beslut om att inleda planläggning fattades av byggnadsnämnden den 18 september 2019.

Byggnadsnämndens protokoll (lämnas på begäran)

Behovsbedömning

Samråd

Granskning

Antagen plan

Laga kraft

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2019-09-26

Sidans kortadress: www.umea.se/obbola2281