Startsida Umeå kommun

Del av Stöcksjö 14:23 m.fl. - bostäder

Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostadsändamål anpassat till byastruktur och landskapsbild.


Planfakta

Diarienummer

BN-2018/01307

Status och handlingar

Planbesked

Beslut om att påbörja planen togs av byggnadsnämnden den 2019-02-13.

Byggnadsnämndens protokoll (lämnas på begäran)

Behovsbedömning

Samråd

Granskning

Antagen plan

Laga kraft

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus