Startsida Umeå kommun
Översiktsbild

Hörneå 8:850 m. fl. - ändring av detaljplan

Preliminärt syfte med planen är att revidera planbestämmelser för gemensamhetsanläggning för att kunna genomföra en lantmäteriförrättning.

Planfakta

Diarienummer

BN-2020/00548

Karin Berggren
planarkitekt
090-16 14 84
karin.berggren@umea.se

Status och handlingar

Planbesked

Beslut om att påbörja planen togs av Byggnadsnämnden 2020-05-20.

Byggnadsnämndens protokoll lämnas ut på begäran.

Samråd

Granskning

Antagen plan

Laga kraft

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus