Startsida Umeå kommun

Obbola 22:134 och Obbola 22:60

Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder.

Planfakta

Diarienummer
BN-2016/01156

Handläggare
Jonas Söderlind
planarkitekt
090-16 10 00
jonas.soderlind@umea.se

Status och handlingar

Planbesked

Beslut om att påbörja planen togs av Byggnadsnämnden
2018-11-14.

Byggnadsnämndens protokoll (lämnas ut på begäran)

Behovsbedömning

Undersökning av betydande miljöpåverkan är anslagen på kommunens digitala anslagstavla till och med 2019-12-27.

Samråd

Granskning

Antagen plan

Laga kraft

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2019-12-05

Sidans kortadress: www.umea.se/obbola22