Startsida Umeå kommun

Smedjan 1 och 2 - bostäder

Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder. Syftet är också att anpassa ny bebyggelse till omgivande miljö och bebyggelsestruktur.

Planfakta

Diarienummer

BN-2018/02271

Handläggare

Peter Jönsson
planarkitekt
090-16 14 03
peter.jonsson.2@umea.se

Status och handlingar

Planbesked

Beslut om att påbörja planen togs av byggnadsnämnden den 2019-02-13.

Byggnadsnämndens protokoll (lämnas på begäran)

Behovsbedömning

Behovsbedömningen är anslagen på Umeå kommuns digitala anslagstavla 2020-08-14 - 2020-09-04.

Behovsbedömning

Samråd

Granskning

Antagen plan

Laga kraft

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-08-14

Sidans kortadress: www.umea.se/smedjan1