Startsida Umeå kommun

Sörmjöle 2:190

Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för bostäder. Bebyggelsen ska anpassas till landskapsbilden och omgivande bebyggelsestruktur.

Lämna dina synpunkter

Under samrådsskedet kan du lämna dina synpunkter på detaljplanen. Fyll i formuläret nedan, dina synpunkter visas inte på webben utan sammanställs till handläggaren. Synpunkter lämnas senast 16 september 2020.

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.
Planfakta

Diarienummer

BN-2020/01141

Handläggare

Kajsa Jacoobsson
planarkitekt
090-161316
kajsa.jacobsson@umea.se

Status och handlingar

Planbesked

Beslut om att påbörja planen togs av Byggnadsnämnden 2020-06-17.

Byggnadsnämndens protkoll lämnas ut på begäran.

Miljöbedömning
Miljlbedömningen är anslagen till och med 2020-07-21
Miljöbedömning

Granskning

Antagen plan

Laga kraft

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-08-25

Sidans kortadress: www.umea.se/sormjole2190